Nagykőrösi Városi Óvoda Kalocsa Balázs Tagóvoda óvodapedagógus álláspályázat

education, school, nursery-4520228.jpg

Nagykőrösi Városi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda  – Kalocsa Balázs Tagóvoda –

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 éves gyerekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,

•        Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség, felelősségtudat,

•    Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/556-6636 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•    Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187-1/2022. valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•    Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com  címen keresztül.

•    Személyesen: Talamon Attiláné – 2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét. A kinevezéskor 4 hónap próbaidő kerül kikötésre. A pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu – 2022. február 8.

•         Önkormányzati Hírek – 2022. február 10.