Települési értéktár

Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartása

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” az eurázsiai tölgyes erdősztyeppek különleges, homokos talajokon kialakult formájának szinte utolsó és legnagyobb kiterjedésben megmaradt hírmondói. A talajvíztükörhöz közelebbi, mélyebb fekvésű, üdébb termőhelyeken kialakult zárt tölgyesek váltakoznak a szárazabb termőhelyek fátlan homoki gyepekkel, rétekkel mozaikoló, nyárfa fajokkal és változatos cserjeszinttel, cserjés erdőszegéllyel kísért ligetes erdeivel. A pusztai tölgyesek Magyarország legveszélyeztetettebb élőhely típusai közé tartoznak. Mind belhonban, mind külhonban olyan értéket képvisel, amely nemzeti értékként való megőrzését nélkülözhetetlenné teszi.

Kőrösi keringő

A „Kőrösi keringő” előkelő helyet szerzett magának a díszgalambok fajtacsoportjában, Magyarországon és világviszonylatban is. Különleges küllemi jellegzetességei, tartásának, nemesítésének nehezen betartható követelményei tiszteletre méltóvá emeli tenyésztőit a galambász társadalomban. 1896-ban már tenyésztették Nagykőrösön.

Arany-út

Nincs még egy város a mai Magyarország területén, amely ilyen értékes Arany János-örökséggel dicsekedhetne. Egyedülálló kincs ez számunkra, amely jóval túlmutat a lokális értékkörökön. Arany költészetét a világon mindenütt elismerik, emberi kiválósága a mai kor embere számára is példamutató. Költészetének nyelvi gazdagságából anyanyelvünk kifogyhatatlanul táplálkozhat. A költőről elnevezett múzeumban és református gimnáziumban különleges ereklyék megtekintésével erősíthetjük magyarságunkat, emberségünket, európai gondolkodásunkat, műveltségünket.

„A múlt ipari értékeinek megőrzése. Élet a Nagykőrösi Konzervgyárban 1965- 90-ig” DVD filmanyag”

A filmanyag ipartörténetileg dokumentum értékű a konzervipar ezen időszakához tartozó színvonal és technológia megőrzésével. A filmanyag maradandóvá teszi az egykor Európa hírű Nagykőrösi Konzervgyárban folyó termelőmunkát, a fejlesztő folyamatokat.

„A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kőrisfái”

Nagykőrös város névadó fája a kőris. A városi hagyományokat ápolja a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium azzal, hogy igyekszik összegyűjteni a hazánkban fellelhető kőrisfafajtákat. A kőrisfasor telepítése 2000-ben kezdődött, 12 kőris ültetésével, majd 2003-ban 3, 2004-ben 1, 2013-ban és 2014-ben 1-1 fa került telepítésre.

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottsága

A Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartását az alábbi dokumentumra kattintva tekintheti meg:

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Dr. Czira Szabolcs polgármester elnök, tagok: Tényi András főépítész, Rácz Péter helytörténész

A bizottság feladata:  

A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak azonosítása és rendszerezése, a következő szakterületenkénti kategóriák szerint: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

Titkársági feladatok ellátása:

A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság adminisztrációs, szervezési és háttérfeladatait a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodája látja el.  

Elérhetőségek:

levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
telefon: 06-53/550-314
fax: 06-53/351-058
e-mail: jegyzoiiroda@nagykoros.hu

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani, a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon, elektronikusan a jegyzoiiroda@nagykoros.hu e-mail címre, vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve. A javaslattétel ingyenes.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt, mely első alkalommal várhatóan október hónapban ülésezik.