Települési értéktár

Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartása

Nagykőrösi pusztai tölgyesek

A „Nagykőrösi pusztai tölgyesek” az eurázsiai tölgyes erdősztyeppek különleges, homokos talajokon kialakult formájának szinte utolsó és legnagyobb kiterjedésben megmaradt hírmondói. A talajvíztükörhöz közelebbi, mélyebb fekvésű, üdébb termőhelyeken kialakult zárt tölgyesek váltakoznak a szárazabb termőhelyek fátlan homoki gyepekkel, rétekkel mozaikoló, nyárfa fajokkal és változatos cserjeszinttel, cserjés erdőszegéllyel kísért ligetes erdeivel. A pusztai tölgyesek Magyarország legveszélyeztetettebb élőhely típusai közé tartoznak. Mind belhonban, mind külhonban olyan értéket képvisel, amely nemzeti értékként való megőrzését nélkülözhetetlenné teszi.

Kőrösi keringő

A „Kőrösi keringő” előkelő helyet szerzett magának a díszgalambok fajtacsoportjában, Magyarországon és világviszonylatban is. Különleges küllemi jellegzetességei, tartásának, nemesítésének nehezen betartható követelményei tiszteletre méltóvá emeli tenyésztőit a galambász társadalomban. 1896-ban már tenyésztették Nagykőrösön.

Arany-út

Nincs még egy város a mai Magyarország területén, amely ilyen értékes Arany János-örökséggel dicsekedhetne. Egyedülálló kincs ez számunkra, amely jóval túlmutat a lokális értékkörökön. Arany költészetét a világon mindenütt elismerik, emberi kiválósága a mai kor embere számára is példamutató. Költészetének nyelvi gazdagságából anyanyelvünk kifogyhatatlanul táplálkozhat. A költőről elnevezett múzeumban és református gimnáziumban különleges ereklyék megtekintésével erősíthetjük magyarságunkat, emberségünket, európai gondolkodásunkat, műveltségünket.

„A múlt ipari értékeinek megőrzése. Élet a Nagykőrösi Konzervgyárban 1965- 90-ig” DVD filmanyag”

A filmanyag ipartörténetileg dokumentum értékű a konzervipar ezen időszakához tartozó színvonal és technológia megőrzésével. A filmanyag maradandóvá teszi az egykor Európa hírű Nagykőrösi Konzervgyárban folyó termelőmunkát, a fejlesztő folyamatokat.

„A Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kőrisfái”

Nagykőrös város névadó fája a kőris. A városi hagyományokat ápolja a Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium azzal, hogy igyekszik összegyűjteni a hazánkban fellelhető kőrisfafajtákat. A kőrisfasor telepítése 2000-ben kezdődött, 12 kőris ültetésével, majd 2003-ban 3, 2004-ben 1, 2013-ban és 2014-ben 1-1 fa került telepítésre.

“Nagykőrösi Piaccsarnok”

A Nagykőrösi Piaccsarnok élő funkciójában őrzi a város több száz éves hagyományait. Nem pusztán a kereskedelem helye, de igazi fórum, ahol az információk is gazdát cserélnek. Technikai megoldásaiban jól rezonál a mezővárosok legnagyobb értékeinek az embernek és a termőföldnek a szoros kapcsolatára, ahol az ember nem kizsigerelendő területként, hanem életet adó anyaföldként tekint környezetére. A piaccsarnok igazi környezettudatos épület, melynek egyedi megjelenése semelyik más város hasonló funkciót ellátó csarnokával nem téveszthető össze. Értékét jól bizonyítják azon szakmai díjak, elismerések is, melyeket átadását követően kiérdemelt.

“Önkormányzati Hírek Nagykőrös újság és annak mellékleteként megjelenő naptár”

Az Önkormányzati Hírek Nagykőrös újság a város közszolgálati lapja, mely kezdetben havonta jelent meg, 1 lapos, azaz 2 oldalas volt és fekete-zöld-fehér, mára 16 oldalas, A4-es méretű újsággá nőtte ki magát, teljesen színes és fényes papírra kerül kinyomtatásra. Minden péntek a megjelenés dátuma, vagyis heti kiadású a lap. Fontos kiemelni, hogy a szomszédos városokhoz képest ez jelentős, például Cegléden és Abonyban havonta egyszer jelenik meg önkormányzati újság, Kecskeméten szintén havonta egyszer adnak ki 16 oldalon újságot. Minden nagykőrösi belterületen élő polgár postaládájába ingyenesen kerül kiterjesztésre az Önkormányzati Hírek Nagykőrös. A külterületen élő nagykőrösiek részére az általuk frekventáltan helyeken, kisebb boltokban, üzletekben, a piaccsarnok épületében helyezünk el az újságból. Évente egyszer, decemberben 32 db, A5-ös oldalon az Önkormányzati Hírek Nagykőrös különszámaként naptárt is megjelentetünk, melyhez szintén ingyenesen juthatnak hozzá a nagykőrösiek.

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottsága

A Nagykőrösi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek nyilvántartását az alábbi dokumentumra kattintva tekintheti meg:

Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság tagjai:

Dr. Czira Szabolcs polgármester elnök, tagok: Tényi András főépítész, Rácz Péter helytörténész

A bizottság feladata:  

A bizottság feladata a településen fellelhető nemzeti értékek adatainak azonosítása és rendszerezése, a következő szakterületenkénti kategóriák szerint: agrár- és élelmiszergazdaság, egészség és életmód, épített környezet, ipari és műszaki megoldások, kulturális örökség, sport, természeti környezet, turizmus és vendéglátás.

Titkársági feladatok ellátása:

A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottság adminisztrációs, szervezési és háttérfeladatait a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodája látja el.  

Elérhetőségek:

levelezési cím: 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
telefon: 06-53/550-314
fax: 06-53/351-058
e-mail: jegyzoiiroda@nagykoros.hu

Javaslattétel a települési értéktárba való felvételre:

A nemzeti érték települési értéktárba történő felvételére vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani a Hungarikum Bizottság hivatalos honlapján közzétett nyomtatványon

(link: http://www.hungarikum.hu/hu/content/javaslat-beküldése), elektronikusan a polgarmester@nagykoros.hu e-mail címre vagy postai úton.

A javaslatokról a Bizottság a benyújtást követő 90 napon belül dönt.