TÁJÉKOZTATÁS SZÁRAZ IDŐJÁRÁS KÖVETKEZTÉBEN MEGNÖVEKEDETT VEGETÁCIÓS TÜZEK MEGELŐZÉSÉRE

Az elmúlt hónapok száraz időjárását figyelembe véve a szabadtéri területeket borító száraz, elhalt növényzet égése, vegetációtüzei, ismét nagy veszélyt jelenthetnek a lakosokra valamint ingatlanaikra. Ebben az időszakban a vegetáció tüzek oltása nagy kapacitást von el a tűzoltóságoktól az életmentésre irányuló beavatkozások rovására. A lakosság biztonsága, valamint az anyagi javak védelme érdekében az alábbi szabályokra hívja fel a lakosság, a gazdálkodó szervezetek figyelmét a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

A 306/2010. (XII.23.) Korm. Rendelet 27. §. (2) bekezdése értelmében „Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.” (3) bekezdés értelmében „Lábonálló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.” Mely esetekben a 36.§. (3) bekezdés szerint az elsőfokú eljárási jogkört a polgármester, fővárosban a főpolgármester gyakorolja.

 A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tft.) 5. § az alábbiakat írja elő:

(1) A földhasználó – ha e törvény vagy az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály másként nem rendelkezik, választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni (hasznosítási kötelezettség).

(2) Szőlőt és gyümölcsöst a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság engedélyezte a termőföld más célú hasznosítását, a földhasználó vagy az igénybevevő köteles a termőföldet az első igénybevételig az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint hasznosítani (ideiglenes hasznosítás).

 (4) A földhasználó köteles a termőföldnek nem minősülő ingatlanon a növényzet gondozását rendszeresen elvégezni, ha ez az ingatlan más célú hasznosításának megfelelő területfelhasználást nem akadályozza, illetőleg nem korlátozza (mellékhasznosítás).

 Amennyiben a Tft.-ben foglaltak nem teljesülnek, úgy a Katasztrófavédelmi Hatóság a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni. Szükség esetén a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 11. § (c-e) bekezdése alapján az illetékességgel rendelkező Katasztrófavédelmi Kirendeltség saját hatáskörben dönt a szankció (figyelmeztetés vagy tűzvédelmi bírság) megtételéről a szabadtéri tüzek megelőzése céljából.