PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ intézményvezető (magasabb vezető)

executive, businesswoman, woman power-3310063.jpg

Pályázati felhívás

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztásellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, öt évre szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Munkakör: családsegítő

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ

                                       2750 Nagykőrös, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, a magas színvonalú és gazdaságos működtetés biztosítása. Egyszemélyi felelős vezetőként az intézmény irányítása, vezetése, a munkáltatói, ellenőrzési és kiadmányozási jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete, vagy a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. melléklete szerinti felsőfokú képesítés,
 • Legalább öt éves szakmai gyakorlat,
 • Az intézményben családsegítő munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett,
 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga,
 • magasabb vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,
 • kiváló kommunikációs, problémamegoldó és szervezési készség,
 • stratégiai látásmód, komplex gondolkodás, rugalmasság,
 • nyitottság a fejlődésre és mások fejlesztésére,
 • ágazati jogszabályok ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetői program),
 • Nyilatkozat, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • A végzettséget, a képesítést, szakvizsgát tanúsító okiratok másolatai,
 • A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.
 • Nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn vele szemben,
 • Nyilatkozata a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-ban meghatározott feltételre vonatkozóan,
 • Nyilatkozata, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozata, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2023. május 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt, az 53/550-301-es telefonszámon. A 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A. § (8) bekezdés szerinti lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatot zárt borítékban Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a véleményező eseti bizottság véleménye alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi.

Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó dokumentumot.

Kinevezés alkalmával 4 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30. napján tartandó Képviselő-testületi ülés

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2022. december 15.

Helyben szokásos módon – 2022. december 15.

Nagykőrös város honlapja – 2022. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a www.nagykoros.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

Adatkezelési nyilatkozat