Pályázati felhívás – műszaki ügyintézői

engineer, engineering, structural engineer-4925140.jpg

Pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintézői

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában beruházások előkészítése és lebonyolítása. Közreműködés a városi kiemelt jelentőségű beruházásai során az előkészítési, megvalósítási és utánkövetési feladatokban, valamint az önkormányzat és intézményei pályázati munkáinál.

Előkészíti a feladatkörébe tartozó és a városüzemeltetési tevékenység során az önkormányzat részéről szükséges üzemeltetési szerződéseket, gondoskodik a műszaki szempontból történő felülvizsgálatukról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 32. pont
 • I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség: felsőoktatásban szerzett építész-, építőmérnök szakmacsoportokba tartozó szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési felsőfokú szakképesítés, vagy jogász szakképzettség illetve a
 • II. besorolási osztályba tartozó osztályba tartozó képesítés: műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • jogi vagy műszaki szakképzettség,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal.
 • Motivációs levél.
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok.
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.
 • A pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

NK/2371/2022., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2022. május 11.

Helyben szokásos módon – 2022. május 11.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2022. május 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT