Pályázati felhívás – intézményi referens

computer, pc, workplace-1185626.jpg

A Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §-a alapján pályázatot hirdet

intézményi referens

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályba tartozó pénzügyi és számviteli feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A Nagykőrösi Humánszolgáltató Központ költségvetésének tervezéséhez adatot szolgáltat, számításokat készít; rögzíti, könyveli az előirányzatokat, módosított előirányzatokat, a követeléseket/kötelezettségvállalásokat, nyilvántartja az intézményhez tartozó szerződéseket; elvégzi a könyvelési feladatokat; kezeli, feldolgozza, tárolja a könyvviteli, számviteli bizonylatokat; elkészíti az utalványrendeleteket, ellenőrzi a főkönyvi könyvelés helyességét, szükség esetén gondoskodik a helyesbítésről; ellátja az analitikus könyvelési feladatokat.

Havonta egyezteti az intézményi finanszírozást; havonta pénzforgalmi jelentést és főkönyvi kivonatot készít; ellátja a havi, a negyedéves, valamint az éves zárlati és egyeztetési feladatokat; részt vesz az intézményt érintő valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésében. Részt vesz az intézmény selejtezési és leltározási tevékenységében; vezeti a tárgyi eszközök analitikus nyilvántartását; adatot szolgáltat a normatív támogatások igényléséhez; ellátja az intézményt érintő pályázatok pénzügyi, számviteli, beszámolási feladatait.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) kormányrendelet 1. melléklet 19. pont I. vagy II. besorolási osztályban felsorolt képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési, pénzügyi, számviteli munkakörben szerzett legalább 3 éves szakmai tapasztalat,
 • az ASP gazdálkodási szakrendszer ismerete,
 • helyi önkormányzatnál szerzett gyakorlat,
 • mérlegképes könyvelő szakképesítés,
 • egyetemi, főiskolai végzettség,
 • közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint megadott tartalommal.
 • Motivációs levél.
 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok.
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételt.
 • Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.
 • A pályázati kiírás mellékletét képező adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NK/6051/2022., valamint a munkakör megnevezését: intézményi referens.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2022. május 6.

Helyben szokásos módon – 2022. május 6.

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2022. május 6.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

Pályázatának benyújtása előtt szíveskedjen elolvasni a honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati kiírás mellékletét képező személyes adatok kezeléséről szóló kitöltött nyilatkozatot a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT