P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S (2024.)

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata 2024. évben is, a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

Támogatható tevékenységek:

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes homlokzatára kiterjedő

 • felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése
 • homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása
 • a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására
 • a homlokzati falszerkezeten utólagos vízszigetelési munkálatok
 • az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; valamint épületbádogos munkálatok
 • az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő bontás, amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, vagy eredeti állapot szerint helyreállítják

A támogatható épületek meghatározása:

Nagykőrös Város Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontjában felsorolt országosan védett műemlék épületek, 2. pontjában felsorolt helyileg védett épületek, valamint a településképet meghatározó épületek.

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló épület”, a „helyi védettségű épület, feltétlen megtartandó védelemmel” és a „helyi védettségű épület, megtartandó védelemmel” kategóriába sorolt épületekre benyújtott pályázat.

Kedvezményezettek köre:

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója.

A támogatás mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, amely a Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre vonatkozó költségvetés elfogadott tételei alapján az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján kerül meghatározásra.

A benyújtandó dokumentumok:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a kiíró által megadott egységcsomag szerint:

 • támogatásigénylési adatlapot
 • nemleges nyilatkozatot helyi adótartozásról, ill. fizetési hátralékról
 • önerő rendelkezésre állási nyilatkozatot
 • az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát
 • az épület állapotának bemutatását szolgáló színes fotókat
 • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést a tervező vagy kivitelező által hitelesítve
 • az elvégezni kívánt munka ismertetését
 • tulajdonosi nyilatkozatot (adott esetben)
 • 1 pld. építési engedélyezési, településképi bejelentési vagy véleményezési tervdokumentáció másolatát, valamint 1 pld. jogerős engedélyezési határozat, településképi bejelentésről szóló igazolás, vagy jóváhagyó településképi vélemény másolatát (adott esetben)
 • 1 pld. kivitelezési tervdokumentáció másolatát (adott esetben)

A pályázatok benyújthatók: a település költségvetési rendeletében e célra elkülönített keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2024. augusztus 16-ig.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Nagykőrös Város főépítésze a benyújtási határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2024. december 31.

Egyéb információk:

 • A pályázati hiányok pótlására nincs mód.
 • A nyertes pályázóval az önkormányzat Támogatási szerződést köt. A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást (a támogatás mértékétől függő összegű, a támogatott munkanemre vonatkozó, a pályázó nevére kiállított számlák csatolása) kell készítenie, amelyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.
 • A pályázatot egy példányban zárt borítékban, a pályázó nevének és címének feltüntetésével kell benyújtani. A boríték címzése:

„Nagykőrös Város Önkormányzatának az épített örökség

helyi értékeinek védelmére adható támogatási pályázata 2024.”

·       A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy az önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthetők.

Dr. Czira Szabolcs sk.

polgármester