Óvodapedagógus

Nagykőrösi Városi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nagykőrösi Városi Óvoda Batthyány úti telephelye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
– Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
– Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
– Pest megye, 2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges
feladatok:
– 3-7 éves gyerekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési Törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:
– Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
– Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– Pedagógus szakvizsga, további szakirányú képesítés.

Elvárt kompetenciák:
– Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,
– Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség, felelősségtudat,
– Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– Fényképes szakmai önéletrajz
– Motivációs levél
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
– A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.
– Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 24.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné
nyújt, a 30/556-6636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 645-1/2020. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
– Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül
– Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász u 1. utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési és munkáltatói jogkör gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu – 2020. április 27.
– Önkormányzati Hírek – 2020. április 27.