Pályázati felhívás titkárnő munkakör betöltésére

Pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

pályázatot hirdet

titkárnő

munkakör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztályba tartozó humánpolitikai feladatkör.

Teljeskörűen ellátja a polgármester, alpolgármester, jegyző munkájával kapcsolatos leírói és egyedi adminisztrációs jellegű feladatokat. Elvégzi a vendégek, meghívottak fogadását, kiszolgálását. Gondoskodik a vezetői posta és iratok kezeléséről. Elvégzi az elektronikusan és papír alapon beérkezett küldemények fogadását, továbbítását az érintetteknek.

Illetmény és juttatások:

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata alapján.

A betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás idő tartama, formája, munkaideje, munkarendje: határozatlan idejű, teljes munkaidő, heti 40 óra, általános munkarend

Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • Egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/ képesítés:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 27. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés.

Egyéb pályázati feltételek:

 • A pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételt.
 • Nyilatkozat, hogy közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik.
 • A pályázat mellékletét képező, személyes adatok kezeléséről szóló hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú szakirányú szakképzettség
 • társalgási szintű angol nyelv
 • felhasználói szintű számítógépes ismeretek (word, excell)

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, hatékony munkavégzés, elkötelezettség, megbízhatóság, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • Fényképes önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján
 • Motivációs levél.
 • A végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolatai.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:

NK/2556 /2024., valamint a munkakör megnevezését: titkárnő.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt pályázati feltételeknek való megfelelés. A bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikus figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a kérelmezés postai feladóvevényét.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 28.

Állás tervezett betöltésének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja (www.nagykoros.hu), valamint a helyben szokásos módon.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.

A honlapon megtalálható pályázati kiírás mellékletét képező Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen a pályázatához csatolni. Nyilatkozat hiányában a benyújtott pályázat elbírálására nincs mód.