Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1

Ivóvízminőség javítás

Építési és Közlekedési Minisztérium, Cibakháza Nagyközség Önkormányzata, Csemő Község Önkormányzata, Nagykőrös Város Önkormányzata, Tiszafüred Város Önkormányzata

Közép- és Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-javító program 1. (KKMO 1)

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

5 135 102 847

ÖSSZKÖLTSÉG: 6 073 303 492 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 84.552054 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00020

PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK KEZDETE: 2016.02.19.

A PROJEKT TERVEZETT FIZIKAI BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2025.08.17.

Nagykőrös

A projekt leírása

Nagykőrös vízellátását 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A V/2-es számú kutat a telepen létesítették 1969-ben, a XIII-as számú kutat a teleptől észak-nyugatra fúrták 1991-ben. A kutak kb. 240 m mélyről termelik a rétegvizet. Mivel a két kút ugyanarra a vízadó rétegre van szűrőzve, a kutak vízminősége hasonló. A vízműtelepen (Nagykőrös Kocsér út, hrsz: 9506) kezelőépület, szűrőépület, térszíni tisztavíz tároló medence (2000 m3), nyomásfokozó gépház, zagyvíz szűrőműtárgy, valamint raktár található. Jelenleg a telepen vas- és mangántalanító technológia (Fermastil 3150) üzemel. A kutak nyersvize kálium-permanganátos oxidáció és előklórozás után jut a szűrőberendezésekre, majd fertőtlenítés után a (2.000 m3-es) tisztavíz medencébe kerül a víz, ahonnan a hálózati szivattyúk emelik a (700 m3 es) víztoronyba (hrsz: 3393/5), illetve a városi vízellátó hálózatba. A két töltővezeték bármelyikével, külön-külön megvalósítható a vízellátás. A szolgáltatott víz minősége mangán és ammónium tekintetében nem felel meg a kormányrendeletben előírt értékeknek.

A városi ivóvízhálózat egy nyomásövezetből áll, körvezetékes rendszerű, betáplálása normál üzemállapotban egyoldalú. A vízhálózat anyaga a kezdeti kivitelezés idején az akkor elterjedt azbesztcementből, majd a folyamatos bővítések idején már KM-PVC nyomócsőből készült. A kezdeti ac. nyomócsövek még a mai napig üzemelnek, kiváltásuk nem történt meg. A beépített, szakaszolást biztosító tolózárak cseréje sem történt meg. A tolózárak részben aknában, részben pedig kezelőszárral csapszekrényben vannak elhelyezve. A hálózat egy része elavult ac. cső, a tolózárak nem, vagy nem megfelelően működnek, gyakoriak a csőtörések, ezért vezetékszakaszok, tolózárak cseréje szükséges.

A projekt céljai

A projekt megvalósítását nem csak műszakilag teszi indokolttá, hogy a szolgáltatott víz minőségi paraméterei nem felelnek meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek, hanem társadalmilag is, hiszen a nem megfelelő vízkezelési technológia miatt a lakossági ivóvízellátás nem megfelelő. A tervezett vízkezelési technológia a jelenlegihez képest alapjaiban tér el, mivel a jelenlegi, spontán biológiai ammónium-eltávolítás helyett tervezett és jól kézben tartható lesz a folyamat, illetve a mangán-eltávolítás technológiai feltételei is tervezett, hatékony módon lesznek biztosítva. A jelenlegi igényeknek megfelelő mennyiségű és minőségű víztermelő kapacitás biztosítására két kút együttes üzeme szükséges. A város vízigényének kielégítéséhez az üzemelő kút váratlan kiesése esetén nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitás, ezért az V/2 kút melléfúrásos kútfelújítása indokolt. Az 5/2 kút vízkémiailag, és vízhozam tekintetében igen kedvező rétegre települt. Ezért a projekt kertében javasolt a vízmű távolabbi területén az 5/2 kút rétegére telepített új kút fúrása. Az meglévő és melléfúrással felújításra kerültő 5/2 kút a projekt megvalósulása után nem képezi a víziközmű rednszer részét.

Tiszafüred

A projekt leírása

A rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy jelentős ipari vízfogyasztás nem jellemző sem Tiszafüreden, sem pedig Kócsújfaluban (Tiszafüred településrésze). A nagyobb ipari vízfogyasztók saját kúttal rendelkeznek, és önállóan biztosítják saját vízellátásukat. A lakossági igényeken túl az ivóvíz felhasználás szezonalitása nyári időszakra jellemző, a város kiemelkedő idegenforgalma, valamint az itt található üdülőterületek miatt. A projekt megvalósítását nem csak műszakilag teszi indokolttá, hogy a szolgáltatott víz minőségi paraméterei nem felelnek meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek, hanem társadalmilag is, hiszen vízkezelési technológia hiányában a lakossági ivóvízellátás kezeletlen, nyersvízzel történik, településen a hálózaton szolgáltatott víz ammónium, vas és mangán tartalma, továbbá Tiszafüreden az nyersvíz, Tiszafüred-Kócsújfalun pedig a szolgáltatott víz arzén tartalma, továbbá utóbbi esetén Bór tartalma is a megengedett határérték feletti.

A projekt céljai

A tervezett vízkezelési technológia sajátossága, hogy komplex vízkezelésre alkalmas, vagyis az ammónia mellett járulékosan a vízben esetlegesen megjelenő egyéb szennyező anyagok, mint az arzén a vas és a mangán eltávolítását is biztosítja. A vízkezelő technológiához új, 320 m2-es vízkezelő épület építése szükséges. A vízkezelő épületben az új szűrők, a vegyszeradagoló berendezések, a légfúvók, diszpécserhelyiség és szociális helyiségek kapnak helyet. A projekt keretében megvalósul az irányítástechnikai rendszer fejlesztése, a villamos berendezések cseréje. A kócsújfalui vízigények kiszolgálására – költséghatékonyság és vízminőségi biztonság szempontjából legelőnyösebb megoldásként – az ivóvíz Tiszafüredről érkezik, tengelyen szállítva. Ennen érdekében a egy 10 m3-es tartálykocsi beszerzése tervezett, külön eszközbeszerzés keretében. A tiszta vizet fogadó medencéket gépészetileg fel kell újítani: a hágcsókat és belső csővezetékeket ki kell cserélni. Vízbiztonsági szempontok miatt a medencékhez a jelenlegi egyszerű fedlapok helyett kettős zárású lebúvókat kell kialakítani. A meglévő hálózati szivattyúkat cserélni kell. Az új hálózati szivattyúk (1+1 db) juttatják a hálózatba az ivóvizet. A hálózati nyomást a meglevő hidrofor biztosítja. A hidroforhoz tartozó kompresszort és nyomásmérést ki kell cserélni, továbbá a tartály vízszintjét is műszerrel kell ellenőrizni. A tűzi vizet szintén új szivattyú biztosítja, ami a meglevő szivattyú gépházban kap helyet, a hálózati szivattyúk mellett. A víz fertőtlenítésére új hipo-adagoló rendszert kell kiépíteni, melyet a vízhálózatba bocsátása előtt kell adagolni. A meglévő szivattyú gépház tetőszerkezetet és a gépház fűtési rendszerét is fel kell újítani. A vízmű vagyon- és villámvédelmét ki kell alakítani. A 2 db vízműkút a rendszerről véglegesen leválasztásra kerül.

Cibakháza

A projekt leírása

Jelenleg a szolgáltatott vízben határértéket meghaladó vízminőségi paraméter az ammónium, ezáltal nem felel meg az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelv hazai jogrendbe átültető, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben rögzítetteknek. Ammónium mentesító technológia nincs telepítve.

Az üzemelő vízmű nagy része az akkori kor színvonalának és az elvárásainak, illetve a létesítéskor érvényes határértékeknek megfelelően került kialakításra. A meglévő technológia elemei mai szemmel nézve korszerűtlenek és nem képesek a kritikus komponenseket határérték alatti értékre csökkenteni.

A projekt céljai

A megvalósítani tervezett változatban az ivóvíz minőségének javítását vízkezelő technológia létesítésével, új kút fúrásával, a meglévő víztorony elbontásával és helyére új víztorony építésével, új vasbeton alsótározó építésével, mechanikus hálózattisztítást lehetővé tevő csomópontok és szakaszoló szerelvénycsoportok kialakításával és körvezetékesítéssel valósul meg.

A vízkezelési technológia

A vízműtelepi tervezett új kútból kitermelt víz az új 2db, párhuzamos üzemű gáztalanítóra kerül, ahol az ellenáramú légmosás hatására távozik a mentán tartalom nagy része. A gáztalanítóról elfolyó vízhez kerül hozzákeverésre a klórgáz. Klórozás hatására megtörténik több lépcsőben az ammónia triklór-aminná alakítása – ami bomlást követően gázként távozik a reaktortérből. A reaktortérből szivattyú továbbítja a kezelt nyers vizet az aktív szénszűrőkre, ahol a töltet által leválasztásra kerül a maradék klór és a klórozási melléktermékek. Az aktív szénen szűrt víz fertőtlenítése utóklórozással történik. Szűrt – klórozott víz az új 2×50 +50 m3-es alsótározókba kerül, ahonnan 2 db. üzemi hálózati szivattyú termeli az ivóvizet a víztoronyba és vízelosztó hálózatba. A szűrőtartály öblítési vizei a hulladékvíz átemelőbe kerülnek, ahonnan szivattyú emeli a hulladékvizeket az Arany János utcai csapadék csatornába. Alacsony szennyezettségű hulladékvizek Báthory úti belvízlevezető csatornán keresztül jutnak a befogadó Cibaki Holt-Tiszába.

Csemő

A projekt leírása

A településen 2 db víztermelő kút található. A meglévő 1. sz. kút jelenleg az üzemi kút, a 2. sz. kút nem üzemel (tartalékba helyezve).

A 2. sz. kút vize arzén szempontjából kifogásolható, a 10 mg/l határértéket jelentősen meghaladja (~50 mg/l). Tartalék kútként nem, vagy csak nagyon korlátozott mértékben vehető figyelembe.

Az általános Iskola udvarán korábban kialakított vízműtelep (vas- és mangántalanító technológiával) látja el a település egy részét ivóvízzel a kiépített vízmű hálózaton keresztül. A víz tárolására AK típusú 100 m3 térfogatú, 32 m szármagasságú magastározó épült korábban. A víztorony un. ellennyomó rendszerű. A vízmű környezetében nincs meg a fertőtlenítés utáni 30 perces tartózkodási idő a fogyasztás előtt. A község kifogástalan minőségű vízzel való ellátása, a teljes települési vízhálózaton a tűzoltáshoz is megfelelő víznyomás biztosítása az Önkormányzat kötelező feladatai közé tartozik, ezért a Zöldhalom településrészt a vonatkozó rendeletben meghatározott minőségű ivóvízzel történő ellátását biztosító hálózat kiépítése elengedhetetlen. A 2. számú kút nyersvize arzén, vas és mangán tartalmát illetően nem felel meg a 201/2001. (X.25.) Korm. rendeletben előírt határértékeknek, ezért a növekvő vízigény kielégítésére – tisztítástechnológia telepítése nélkül – nem alkalmas.

A projekt céljai

A projekt keretén belül megvalósul a meglévő vastalanító technológia automata vezérlése új PLC telepítésével, beüzemelésével.

Technológiai paraméterek (meglévő kút a meglévő eszközökkel, új kút vízhozam mérővel és üzemi vízszint jelzővel, vegyszeradagolások hypo és kálium-permanganát az adagoló tartályok szintjelzéseivel és az adagoló szivattyúk működtetésével, szűrőtartályok szelepvezérlése szűrés-öblítés, nyersvíz vezetékek meglévő távadóinak megjelenítése, meglévő mennyiségmérések megjelenítése: egyesített szűrt víz, öblítővíz, víztorony meglévő szintjelzés megjelenítése) megjelenítésével a ceglédi üzemmérnökségi központban.

A fertőtlenítés utáni minimálisan szükséges behatási idő biztosítása, a meglévő csemői víztorony átfolyásos üzemre történő átalakításával történik. Ezen üzemrend kialakítása egy új töltővezeték kiépítésével történik.

Kapcsolattartó

Nagykőrös Város Önkormányzata
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.
E-mail: nagykoros@nagykoros.hu

aRajztábla 1icon