Tisztelt Lakosság!

Jövő év január elsején hatályba lép a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről szóló helyi rendelet, amelynek néhány fontosabb előírására szeretném ezúton felhívni a figyelmüket. A rendelt célja – már a nevében is benne van – a békés együttélés, és a lakosság nyugalmának szolgálata a közösség érdekében meghatározott szabályok mentén.

Ezek az „íratlan szabályok” a legtöbbünk számára nyilvánvalóak, de sajnos mindig akadnak olyanok, akiknél ki kell kényszeríteni ezeknek az előírásoknak a betartását. Az önkormányzat a közterület felügyelete útján látja el a helyi rendeletében meghatározott közösségi együttélés szabályokat sértő magatartások ellenőrzését. Ezt segíti elő ez a rendelet, amely kimondja, hogy ezen szabályok megszegőivel szemben

 • természetes személyek esetén kétszázezer forintig,
 • jogi személyekkel szemben kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

Mindig hangsúlyozom, hogy a cél sohasem a bírságolás, hanem a jogkövető magatartás kikényszerítése!

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások az alábbiak szerint kerültek meghatározásra a helyi rendeletben:

a települési jelképek használatával kapcsolatos rendelkezések megsértése. 

Ennek lényege, hogy településünk címerét, illetőleg zászlóját csak – külön rendeletben szabályozott – előzetes engedéllyel lehet előállítani, használni, ábrázolni.

 • a közterületek rendjét sértő vagy veszélyeztető magatartások.

Ezek alapján megsérti az előírásokat, aki

 • a közterületet engedély/szerződés nélkül, vagy az engedélyben/szerződésben foglaltakról eltérő módon használja; a használatot követően az eredeti állapotot nem állítja helyre;
 • a közterületen a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezéseket, tárgyakat helyez el;
  •  közterületen járművet szerel, javít, karbantart és mos;
  •  közterületen tiltott helyen dohányzik;
  •  aki engedély nélkül, vagy attól eltérően közterületen átereszt létesít, a nyílt csapadékvíz elvezető árkot leburkolja.
 •  köztisztaságot sértő cselekmények.

        Ezek a következőek:

 • a közterületre nyúló növények gallyazásának, a járda járhatóvá tételének elmulasztása;
  • a csapadékvíz elvezető árok ingatlan előtti szakasz tisztántartásának elmaradása;
  • ingatlanunk állagmegóvásának elmulasztása.
 • ingatlanok rendben- és tisztántartására vonatkozó szabályok megsértése.

Az ingatlanok rendben- és tisztántartására vonatkozó szabályokat sérti meg, aki az általa használt ingatlant nem tartja tisztán és gyommentesen, hulladékot halmoz fel, az esetlegesen megjelent kártevők elleni védekezésről nem gondoskodik.

 • közkifolyók használatára vonatkozó szabályok megsértése.

A közkifolyók (utcai kutak) használatára vonatkozó szabályokat sérti meg, aki a közkifolyók vizét nem háztartási szükséglet kielégítése céljára veszi igénybe, azt öntözésre, mezőgazdasági célokra használja.

 • környezet – és zajvédelemmel összefüggő magatartások.

Szintén megsérti a közösségi együttélés szabályait, aki közterületre telepített növényzetet rongál vagy elpusztít.

Az, aki 22.00 óra és 06.00 óra között mások nyugalmát indokolatlanul zavarja, ugyancsak szabályt szeg.

 • kereskedelmi- és vendéglátó egységek üzemeltetőinek feladatai.

Az üzemeltető feladata a kereskedelmi- és vendéglátó egység előtti járdaszakasz tisztántartása, hó- és síkosság mentesítése, a keletkezett hulladék elszállítása, a nyitvatartási rend betartása.   

 • kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos magatartások.

Állatot úgy kell tartani, hogy az mások nyugalmát ne zavarja, testi épségét ne veszélyeztesse, mások ingatlanját ne szennyezze be, felügyelet nélkül ne kóboroljon, másoknak anyagi kárt ne okozzon.

 • közterületnév- és házszámtáblára vonatkozó rendelkezések.

Az ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni házszámtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és annak pótlásáról. A közösségi együttélés alapvető szabályait sérti meg az, aki a közterület elnevezését tartalmazó táblát megrongálja, beszennyezi, szövegét megváltoztatja vagy olvashatatlanná teszi, illetve eltávolítja.

közterületi szeszesital fogyasztásának szabálya.

A város közterületein a szeszes ital fogyasztása általában tilos. Kivételt képeznek ez alól az engedélyezett rendezvények helyszínei.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a közösségi együttélés szabályainak maradéktalan betartására

a békés együttélés, és nyugalmunk érdekében.

Dr. Nagy Lajos

jegyző