TÁJÉKOZTATÓ BEVALLÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉRŐL

income tax, calculation, calculate

Az önkormányzati adóhatóság 2021. évben is kiemelt figyelmet fordít az egyenlő-, és arányos közteherviselés érdekében valamennyi helyi adónemben az adókötelezettségek teljesítésének-, valamint az adómentességre való jogosultságok ellenőrzésére.

Az adóhatóság célja a tájékoztatás nyújtásával a jogszabályok betartatásának elősegítése és a szankciók elkerülése.

Magánszemélyek kommunális adója

Adóköteles Nagykőrös város illetékességi területén minden lakás céljára szolgáló ingatlan, még abban az esetben is, ha az ingatlan nem lakott (üres).

Az adó alanya az épület tulajdonosa, vagy – amennyiben van – vagyoni értékű jog jogosítottja (pl. haszonélvezet, használati jog).

Bevallási kötelezettséget minden esetben a változást követő 15 napon belül kell teljesíteni.

Bevallási kötelezettség keletkezik ingatlan értékesítés, illetve vásárlás, a korábbi adóalany elhalálozása, az ingatlan komfortfokozatának változása, valamint az adómentességre való jogosultság feltételeiben bekövetkezett változás esetén.

Építményadó

Adóköteles Nagykőrös város illetékességi területén minden nem lakás céljára szolgáló ingatlan, melyet jogszabály vagy helyi rendelet külön nem mentesít.

Az adó alanya az épület tulajdonosa, vagy – amennyiben van – vagyoni értékű jog jogosítottja.

Építményadó hatálya alá tartozó ingatlan szerzése vagy használatbevétele esetén az adókötelezettség keletkezését abban az esetben is be kell jelenteni, ha egyébként az ingatlan jogszabályi -, vagy rendeleti mentesség alapján mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. évben is ellenőrzi az igénybe vett mentességekre való jogosultságot, kiemelten a mezőgazdasági célú épületek mentességét.

 Mezőgazdasági célú ingatlanok vonatkozásában az építményadó alóli mentesség csak akkor állapítható meg, ha a következő feltételek együttesen fennállnak az adott ingatlan tekintetében:

  • az ingatlan az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapján mezőgazdasági tevékenység céljára szolgáló épület legyen
  • amelyet az adott adózónak okirattal igazolható módon ténylegesen ilyen jellegű tevékenység céljára is kell használnia

Az építményadó rendelet értelmében mentes az adó alól a magánszemély tulajdonában álló lakás és a magánszemély tulajdonában álló, 30 m2 alapterületet meg nem haladó garázs.

Az adómentesség szempontjából lakásnak minősül a lakás kiegészítő helyiségei, valamint a lakás rendeltetésszerű használatához szükséges melléképület, melléképületrész is, mivel azok léte és használata a lakás használatához szorosan kapcsolódik.

Az adóhatóság 2021. évben kiemelten ellenőrzi az adómentesség alá nem eső, – azaz a 30 m2 hasznos alapterületet meghaladó– garázsok esetében az adókötelezettség teljesítését.  

Az adókivetés –elsődlegesen– adatbejelentés alapján történik, ezért amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamely bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, úgy azt haladéktalanul tegye meg a további jogkövetkezmények elkerülése érdekében, hiszen a kötelezettség teljesítésének elmulasztása akár 200 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható.

További tájékoztatás ügyfélfogadási időben személyesen vagy az 53/550-352 telefonszámon kérhető, illetve a www.nagykoros.hu honlapon elérhető.

                                                                       Nagykőrös Város Önkormányzati Adóhatósága