TÁJÉKOZTATÓ a magánszemélyek kommunális adója mentességi körének bővüléséről és az adómentesség igényléséről

road sign, attention, right of way

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2020. (XI.27) önkormányzati rendeletével a magánszemélyek kommunális adója adónemben igénybe vehető mentességek körének bővítéséről döntött, melynek eredményeképpen 2021. január 01. napjától adómentesség illeti meg azt a 70. életévet betöltött adóalanyt – az életkor betöltését követő év első napjától – az általa életvitelszerűen lakott lakás céljára szolgáló épülete után, aki súlyos fogyatékkal élő gyermekével együtt él, feltéve, hogy rajtuk kívül a lakásban más nem lakik.

Súlyos fogyatékkal élőnek minősül, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezései szerint vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, melyet a mentesség igénybevételekor az adómentességet igénybe vevő igazolni köteles. (vagyis a 70. életévét betöltött adóalany a gyermeke részére megállapított járadék vagy támogatás megállapításáról szóló határozatot kell, hogy csatolja adómentességi kérelméhez.)

Az adómentesség biztosítása kérelemre történik melyet az önkormányzati adóhatóságnál az arra rendszeresített formanyomtatványon tudnak a mentességre jogosultak előterjeszteni.

Az adómentesség igénybevételéhez szükséges „Adatbejelentés a magánszemélyek kommunális adójáról” elnevezésű formanyomtatvány megtalálható Nagykőrös város honlapján (www.nagykoros.hu) , a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám alatti épületének portaszolgálatán, illetőleg az adóhatóság telefonon történő  megkeresés esetén az érintett részére postai úton is megküldi azt. (06-53/550-354)

Az adómentességi kérelem fenti nyomtatványon benyújtható írásban, (vagyis postai úton), vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (Eüsztv.) meghatározott -ügyfélkapus beazonosítást követően használható elektronikus úton (e-önkormányzat).

A koronavírus járvány terjedése miatt 2021. március 4. napjától elrendelt személyes ügyfélfogadás szünetelésének időtartama alatt a személyes ügyintézés nem lehetséges, azonban a kérelmek elhelyezhetők a Nagykőrös, Szabadság tér 5. szám alatti épület bejáratánál található postaládában, illetve leadható a portaszolgálaton.

Amennyiben az adómentességre való jogosultsági feltételek a rendelet hatályba lépésének napján már fennálltak, úgy az adómentesség -a kérelem benyújtásának időpontjától függetlenül visszamenőleg- 2021. január 01. napjától jár.

Nagykőrös Város Önkormányzati Adóhatósága