PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – Nagykőrösi Városi Óvoda óvodavezető (magasabb vezető)

resume, unemployed, job

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

a Nagykőrösi Városi Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízatás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2021. augusztus 1-jétől 2026. július 31-ig szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

Munkakör: óvodapedagógus

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Városi Óvoda

                                     2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott feladatok szakszerű és jogszerű ellátása, az intézmény vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban, belső szabályzatokban foglaltak szerint, egyszemélyi felelős vezetőként biztosítva a magas színvonalú, törvényes és gazdaságos működést.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt, vagy letelepedett személy.
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
 • Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

Elvárt kompetenciák:

 • szakmai elhivatottság, önállóság, megbízhatóság, felelősségtudat,
 • kiváló kommunikációs, problémamegoldó és szervezési készség,
 • komplex gondolkodás, következetesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz,
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel (vezetési program),
 • A végzettséget, képesítést és szakvizsgát tanúsító okiratok másolata,
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, mely igazolja, hogy a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll,
 • A szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
 • Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához hozzájárul,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, amennyiben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján a pályázat tárgyalását zárt ülésen kéri.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021. augusztus 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Czira Szabolcs polgármester nyújt a 06/53/550-301 telefonszámon. A 326/2013. (VIII. 30.)Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés szerinti lehetőség előzetes időpont egyeztetés alapján biztosított.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot zárt borítékban Dr. Czira Szabolcs polgármesternek címezve (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.          Postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FI 116-11/2011, valamint a munkakör megnevezését: belső ellenőrzési vezető.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról az eseti szakmai bizottság véleménye alapján Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályáztató fenntartja magának a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:

A pályázatokról a Képviselő-testület a véleményezési határidő lejártát követő harmincadik napot követő első testületi ülésen dönt.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Nemzeti Közigazgatási Intézet (kozigallas.gov.hu) – 2021. március 26.

Nagykőrös város honlapja – 2021. március 26.

Helyben szokásos módon – 2021. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet.