P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata 2023. évben is, a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti.

Támogatható tevékenységek:

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes homlokzatára kiterjedő

 • felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése
 • homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása
 • a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására
 • a homlokzati falszerkezeten utólagos vízszigetelési munkálatok
 • az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; valamint épületbádogos munkálatok
 • az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő bontás, amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, vagy eredeti állapot szerint helyreállítják

A támogatható épületek meghatározása:

Nagykőrös Város Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontjában felsorolt országosan védett műemlék épületek, 2. pontjában felsorolt helyileg védett épületek, valamint a településképet meghatározó épületek.

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló épület”, a „helyi védettségű épület, feltétlen megtartandó védelemmel” és a „helyi védettségű épület, megtartandó védelemmel” kategóriába sorolt épületekre benyújtott pályázat.

Kedvezményezettek köre:

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója.

A támogatás mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában nyújtható, amely a Támogatásigénylési adatlap mellékleteként benyújtott, a pályázott munkanemekre vonatkozó költségvetés elfogadott tételei alapján az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12.§-a alapján kerül meghatározásra.

A benyújtandó dokumentumok:

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a kiíró által megadott egységcsomag szerint:

 • támogatásigénylési adatlapot
 • nemleges nyilatkozatot helyi adótartozásról, ill. fizetési hátralékról
 • önerő rendelkezésre állási nyilatkozatot
 • az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát
 • az épület állapotának bemutatását szolgáló színes fotókat
 • a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést a tervező vagy kivitelező által hitelesítve
 • az elvégezni kívánt munka ismertetését
 • tulajdonosi nyilatkozatot (adott esetben)
 • 1 pld. építési engedélyezési, településképi bejelentési vagy véleményezési tervdokumentáció másolatát, valamint 1 pld. jogerős engedélyezési határozat, településképi bejelentésről szóló igazolás, vagy jóváhagyó településképi vélemény másolatát (adott esetben)
 • 1 pld. kivitelezési tervdokumentáció másolatát (adott esetben)

A pályázatok benyújthatók: a település költségvetési rendeletében e célra elkülönített keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb 2023. augusztus 18-ig.

A pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat Nagykőrös Város főépítésze a benyújtási határidőt követő 30 napon belül véleményezi, és jóváhagyásra a képviselő-testület elé terjeszti.

Sikeres pályázat esetén a támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31.

Egyéb információk:

 • A pályázati hiányok pótlására nincs mód.
 • A nyertes pályázóval az önkormányzat Támogatási szerződést köt. A pályázónak a támogatási összeg felhasználásáról, valamint a pályázatban foglaltak megvalósulásáról pénzügyi elszámolást (a támogatás mértékétől függő összegű, a támogatott munkanemre vonatkozó, a pályázó nevére kiállított számlák csatolása) kell készítenie, amelyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.
 • A pályázatot egy példányban zárt borítékban, a pályázó nevének és címének feltüntetésével kell benyújtani. A boríték címzése:

„Nagykőrös Város Önkormányzatának az épített örökség

helyi értékeinek védelmére adható támogatási pályázata 2023.”

·       A pályázatok benyújtásához szükséges Támogatásigénylési adatlap és mellékletei beszerezhetők Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Főépítészétől (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. sz.), vagy az önkormányzat honlapjáról (www.nagykoros.hu) letölthetők.

Dr. Czira Szabolcs sk.

polgármester

MELLÉKLETEK IDE KATTINTVA:

Támogatásigénylési adatlap és mellékletei 2023

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ