Nagykőrösi Városi Óvoda bemutatása

cartoon, doodle, sketch

A Nagykőrösi Városi Óvoda Nagykőrös Város Önkormányzat fenntartásában működő, szakmailag önálló nevelési intézmény, mely a családi nevelés kiegészítőjeként funkcionál a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. A Nagykőrösi Városi Óvoda intézményei 6 épületben biztosítják az óvodáskorú gyermekek nevelésének, fejlődésének optimális feltételeit. Óvodáink az alábbi feladatellátási helyeken találhatóak:

  1. Székhely intézmény:                                     2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.
  2. Székhely intézmény telephelye:                    2750 Nagykőrös, Batthyány utca 20.
  3. Hétszínvirág Tagóvoda:                                2750 Nagykőrös, Ifjúság útja 22.
  4. Hétszínvirág Tagóvoda telephelye:               2750 Nagykőrös, Kossuth Lajos út 45.
  5. Kalocsa Balázs Tagóvoda:                            2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs utca 1.
  6. Kalocsa Balázs Tagóvoda telephelye:           2750 Nagykőrös, Eötvös Károly utca 8.

Intézményeinkben 23 óvodai csoportban látjuk el a gyermekek mindennapi nevelését, fejlesztését. Az óvodáink épületeit, udvarát, kertjeit és berendezésit oly módon alakítottuk ki, hogy az a gyermekek biztonságát és kényelmét teljes mértékben szolgálja. Az objektív feltételek minden intézményben adottak, komfortfokozatunk jó minősítésű. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében folyamatosan biztosítjuk az esztétikus tárgyi környezetet számukra.

Nevelőtestületünk tagjai szakképzett, jól felkészült, elhivatott óvodapedagógusokból áll, akiknek szakértelme, lelkesedése, értékközvetítő szerepe és tevékenysége a garancia céljaink megvalósítására.

Óvodáinkban a pedagógiai munkát a gyermekközpontúság és a tevékenység-központúság jellemzi, ennek megfelelően a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására törekszünk. Minden gyermek számára biztosítjuk, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes légkörben nevelkedjenek és az esetlegesen meglévő hátrányai a nevelő – fejlesztő pedagógiai munkánk hatására csökkenjenek. Fontosnak tartjuk, hogy az óvodáinkból kikerülő gyermekek a szülők és az óvoda összehangolt tevékenysége által őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, toleráns, kellő önfegyelemmel és akarattal rendelkező, jószívű, vidám gyermekek legyenek. A személyiségjegyeiben domináljon az érzelmi beállítottság, az optimizmus és a humánum. Őszinte megnyilvánulásukat jellemezze a segítőkészség, udvariasság a társaikkal és a felnőttekkel egyaránt. Legyenek képesek a másság elfogadására. Rendelkezzenek az alapvető erkölcsi normákkal. Intellektuális képességeikre a nyitottság legyen jellemző. Akarati életükben legyen jelen az önállóság, önfegyelem, a szabályok elfogadásának képessége.

Olyan gyermekek nevelésére törekszünk, akik élmények útján erősen kötődnek a természethez, meséhez, zenéhez, alkotó tevékenységekhez. Pozitív kapcsolatban élnek a természeti és társadalmi környezettel. Tudnak nevetni, felfedezni, csodálkozni. Lelkileg szabadok, szellemileg kreatívak, szociálisan érzékenyek, empatikusak, kiegyensúlyozottak és boldogok.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat a 2021/2022. nevelési évben is a Nagykőrösi Városi Óvoda intézményeibe.

Köszönetünket fejezzük ki minden Kedves Szülőknek, akik mellettünk döntenek és az óvodáinkban folyó nevelő-oktató munkával egyetértve, szerető gondoskodásunkra bízzák gyermekeiket.

Az intézményekbe jelentkezni 2021. április 26. – 2021. április 30. közötti időpontban lehet a kitöltött jelentkezési lappal, mely az alábbi helyekről

Nagykőrösi Városi Óvoda facebook oldala

  • vagy személyesen átvehető bármelyik óvodánkban.

A járványügyi helyzetre tekintettel a beiratkozáshoz nem szükséges személyesen megjelenni, elektronikus úton is lebonyolítható a beiratkozás.

Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy lehetőség szerint elektronikusan (e-mailben) szíveskedjenek a kitöltött jelentkezési lapot a nkbobitaovoda@gmail.com email címre visszaküldeni. Csak abban az esetben jelenjenek meg beiratkozáskor személyesen a Nagykőrösi Városi Óvodában (2750 Nagykőrös, Kárász utca 1.), hanem tudják megoldani az elektronikus úton történő továbbítást.

Jelentkezési lap 2021 ide kattintva elérhető