FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

nursery, child, kindergarten-2114173.jpg

FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022/2023. nevelési évre a gyermekek óvodai általános felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

2022. április 25 – 29.

naponta 800  –  1600  óráig

Helye:     

Nagykőrösi Városi Óvoda

Nagykőrös, Kárász u. 1.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kell megküldeni a beiratkozás utolsó határnapjáig:

nkbobitaovoda@gmail.com

A jelentkezéshez szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2022. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket (2019. augusztus 31-én vagy az előtt születtek).

Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a nem óvodaköteles gyermekek is, akik 2022. augusztus 31. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket (2019. szeptember 1. és 2020. február 28. között születtek).

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni: a gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),a gyermek TAJ-kártyáját,a szülő (gondviselő) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),étkezési kedvezményre való jogosultság igazolására szolgáló dokumentumot,sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői véleményét.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2022. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott időpontban köteles beíratni az óvodába.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a felvétel elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2022. május 27. napjáig közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő (gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet a közléstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

A Nagykőrösi Város Óvoda felvételi körzete Nagykőrös város közigazgatási területe.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Nagykőrös, 2022. március 21.

                                                                                            Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                 polgármester

Jelentkezési lap 2022