FELHÍVÁS ÓVODAI JELENTKEZÉSRE

children, siblings, brother-817365.jpg

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023/2024. nevelési évre a gyermekek óvodai általános felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

2023. április 24 – 28.

naponta 800 – 1600óráig

Helye:

Nagykőrösi Városi Óvoda

Nagykőrös, Kárász u. 1.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket (2020. augusztus 31-én vagy az előtt születtek).

Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a nem óvodaköteles gyermekek is, akik 2023. augusztus 31. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket (2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között születtek).

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott időpontban köteles beíratni az óvodába.

Az óvoda vezetője az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a felvétel elutasítására vonatkozó döntését határozati formában 2023. május 26. napjáig közli a szülővel. A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő (gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet a közléstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése.

A Nagykőrösi Város Óvoda felvételi körzete Nagykőrös város közigazgatási területe.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Nagykőrös, 2023. március 16.

Dr. Czira Szabolcs

polgármester