FÁSÍTÁSI AKCIÓ 2023. FELHÍVÁS

environmental protection, environment, the atmosphere-683437.jpg
 1. Nagykőrös város belterületén fásítás céljából igényt nyújthat be facsemetére az a magánszemély, intézmény, ill. vállalkozás, akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítást, új növény telepítését indokolttá teszi. (Az igénylést, valamint – kedvező elbírálás esetén megkötendő – együttműködési megállapodást az intézmény képviseletében annak vezetője, vállalkozás esetén annak képviselője írja alá a jogosultság igazolása alapján.)
 2. A felhívás keretében csak lombhullató díszfa igényelhető! A facsemetét – kedvező elbírálás esetén – az Önkormányzat térítés nélkül adja ki.
 3. Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, a Műszaki Irodával egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítását követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik.
 4. Az igénylés beadásának határideje: 2023. július 29.
 5. Igényléseket csak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal által kiadott igénylőlapokon (2.sz melléklet) lehet benyújtani, melyek elérhetők, Nagykőrös Város honlapján (www.nagykoros.hu) IDE KATTINTVA, illetve a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján.
 6. A benyújtott igények elbírálása során előnyt élvez az az igénylés, ahol a fásítás teljes utcára, esetlegesen több, egymást követő ingatlan előtti utcaszakaszra egységes, utcaképbe illő fafaj alkalmazásával, illetve tömbházak előtti közterületre vonatkozik. Az igénylést teljes utca vagy utcarész fásítása esetén is ingatlanonként külön-külön kell benyújtani.
 7.  Az igénylésnek, valamint a kiültetésre javasolt fafajnak összhangban kell lennie a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet-, valamint Nagykőrös Város Önkormányzatának zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet előírásaival.
 8. A beadott igényről a Műszaki Iroda által összeállított javaslat szerint a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (PVB) 2023. szeptemberi bizottsági ülésén dönt. Az elbírálás eredményéről a Műszaki Iroda tájékoztatást küld minden igénylő részére. A PVB által jóváhagyott igénylések esetében a tájékoztatás mellett a kitöltött Együttműködési megállapodás (3.sz.melléklet) is megküldésre kerül, melyet az átvételtől számított 5 munkanapon belül –aláírva- vissza kell küldeni.
 9. Az igénylő tudomásul veszi, hogy a jelen felhívásnak, valamint az igénylőlapon foglalt adatoknak nem megfelelően kitöltött igénylés az elbírálásnál elutasításra kerülhet.
 10. Támogatás esetén az alábbi szempontoknak megfelelően történhet a facsemete kiültetése:
 11. Elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető.
 • Meglévő fasorba idegen faj-fajta betelepítése csak a kezelő jóváhagyásával történhet.
 • Szűk keresztmetszetű utcába széles, illetve csüngő koronájú fa nem telepíthető.
 • Útkereszteződésben bármilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet.
 • Meglévő utcai fasor nyomvonala kialakultnak tekintendő, függetlenül a fahiányok számától. Új fát ültetni csak a kialakult nyomvonalba szabad.
 • Növénytelepítés során a közművektől, épülettől való védőtávolságok betartására ügyelni kell, melyet a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 8/2022 (V. 27.) önkormányzati rendelet 3.sz melléklete tartalmaz.
 • Abban az esetben, ha a kiültetés nem az igénylésben megjelölt kiültetési helyre történik vagy a facsemete átvételét követően az igénylő neki felróható magatartása a növény károsodását, kipusztulását eredményezi, úgy a facsemete szállítási költséggel növelt beszerzési értékét Nagykőrös Város Önkormányzata részére az igénylőnek meg kell fizetnie.
 • Az igénylő a kiültetett facsemete esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul értesíti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalt.

                                                                                         Molnár Dezső

                  bizottsági elnök

GDPR nyilatkozat fásítási akció 2023  

AJÁNLOTT Lombhullató díszfák listája

1.       Acer platanoides – Korai juhar

2.       Acer platanoides ’Globosum’ – Gömbjuhar

3.       Acer platanoides ’Krimson King’ – Vöröslevelű juhar

4.       Betula pendula –  Közönséges nyír

5.       Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ – Oszlopos gyertyán

6.       Catalpa bignonioides ’Nana’ – Gömb szivar

7.       Corylus colurna – Törökmogyoró

8.       Fraxinus ornus ’Mecsek’ – Virágos kőris

9.       Fraxinus ornus ’Obeliszk’ – oszlopos virágos kőris

10.      Fraxinus angustifolia ’Raywood’ – Keskenylevelű kőris

11.     Gleditsia triacanthos ’Skyline’ – Lepényfa

12.      Koelreuteria paniculata- Bugás csörgőfa

13.      Koelreutheria paniculata ’Fastigiata’ oszlopos csörgőfa

14.      Malus purpurea ’Eleyi’ – Bíborlevelű díszalma

15.      Platanus occidentalis – Nyugati platán

16.      Prunus cerasiferi ’Woodii’ – Vérszilva

17.      Prunus padus – Zelnicemeggy

18.      Pyrus calleryana ‘Canticleer’ – Oszlopos kínai díszkörte

19.      Sophora japonica ’ Regent’ – Japánakác

20.      Sorbus aria – Lisztes berkenye

21.      Tilia Tomentosa ’Szeleste’ – Ezüsthárs

22.      Crataegus monogyna ’Stricta’

Az ültetés helyének adottságai alapján más, az út- és utcai sorfák jegyzékének alföldi városfásításra alkalmas fajai és fajtái is igényelhetőek egyedi elbírálás alapján.