Dr. Molnár Erzsébet, a Szegedi Tudományegyetem Év Fiatal Kutatója

Az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet vehette át Dr. Molnár Erzsébet egyetemi adjunktus a Szegedi Tudományegyetemen. De mit is jelent ez az elismerés, és milyen tervei vannak a jövőre nézve a nagykőrösi Arany János Református Gimnázium egykori diákjának? – mindezt megtudhatja interjúnkból.

Az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet vette át a Szegedi Tudományegyetemen. Milyen területen végzett kutatással érdemelte ki az elismerést?

Még doktori tanulmányaim kezdetén, 2015-ben kezdtem el foglalkozni az ún. criminal compliance témakörrel, amely a legtágabb értelemben azzal foglalkozik, hogy egy gazdálkodó, vagy állami szervezeten belül miképpen lehet megelőzni a büntetőjogi szempontból is releváns cselekmények elkövetését, illetve ha már bekövetkezett bűncselekményről van szó, azt hogyan lehet hatékonyan felderíteni. E témakörben született számos tanulmányom, majd 2021-ben a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel együttműködve, a Dialóg Campus kiadónál megjelent egy online is elérhető kismonográfiám, amelynek címe: A szervezeten belüli előnyomozási eljárás alkalmazásának lehetőségei az államigazgatási szervek körében.Ez a munkám tananyagként felhasználásra kerül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete által kezelt integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakon. A szervezeten belüli bűnözéssel kapcsolatos egyes büntetőjog dogmatikai, kriminológiai, valamint kriminálprofilaktikai kutatásaim olyan eredményekkel bírnak, amelyeket immáron a hazai büntetőjog tudomány, valamint az ún. integritástudomány is hasznosít, hivatkozik. A díj számomra történő odaítélése szempontjából kiemelkedő kutatási eredménynek tekinthető egy 2017-es tanulmányomban publikált eredmény (Molnár Erzsébet: Vezetői felelősség mint önálló bűnkapcsolat. Jogelméleti Szemle 2017/2. 107-118. p.) A tanulmányomban az addig tudományosan elfogadott bűnkapcsolati alakzatok mellett (pl. pénzmosás, bűnpártolás), rendszertani-dogmatikai érveléssel megállapítok egy új bűnkapcsolatot, amelyet vezetői felelősségi alakzatnak nevezek. E bűnkapcsolati alakzat alá sorolok minden olyan bűncselekményt, amelyben a katonai, hivatali vagy gazdasági vezető felügyeleti-ellenőrzési kötelezettségének elmulasztása tette lehetővé, hogy egy más személy által elkövetett bűncselekmény megvalósuljon, avagy e kötelezettség teljesítése ezen alapbűncselekmény megvalósítását megakadályozhatta volna. Ez a rendszerképző tézisem egyetemi oktatásban is elfogadásra került. Kutatási eredményem már szerepel a szegedi jogi kar, miskolci jogi kar, valamint az ELTE jogi kar szerzői által publikált, és az oktatásban kötelező tananyagként használt tankönyvekben.

Ki kaphatja meg, és mit jelent az Ön életében ez az elismerés?

Az egyetemi szabályzat szerint az Év Fiatal Kutatója Elismerő Oklevelet az a Szegedi Tudományegyetemmel munkaviszonyban álló, 40. életévét be nem töltött személy kaphatja meg, akinek kiemelkedő tudományos eredményei, kimagasló publikációs tevékenysége, iskolateremtő munkássága, vagy a hazai és nemzetközi tudományos életben betöltött szerepe példaként állítható az Egyetem polgárai elé. Évente legfeljebb három díj adományozható, az alábbi tudományterületeken: élettelen természettudományok és matematika, élő természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén. A 2021-es évben kizárólag én kaptam, a humán- és társadalomtudományok területén.

Nagyon megtisztelő és megható számomra, hogy a Jogi Kar előterjesztése alapján az Egyetemi Tudományos Tanács érdemesnek talált a díjra. Mindez megerősít abban, hogy jó úton járok.

Nyilván egy ilyen díj újabb energiákat is adhat, milyen tervek megvalósítására fogja ezt fordítani?

Tudományos életemmel kapcsolatos következő célkitűzésem a habilitáció. A habilitációs eljárás során az oktató, kutató szakmai-tudományos bírálóbizottság előtt tesz tulajdonképpen arról tanúbizonyságot, hogy alkalmas önálló oktatói, előadói tevékenység folytatására, valamint tudományos teljesítménye is kiemelkedő. A Szegedi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán a habilitáció a docensi kinevezés alapvető feltétele. A habilitációra a doktori fokozat megszerzését követő öt év elteltével van legkorábban lehetőség, és számos egyéb szigorú feltétel teljesítése mellett a 2020-ban megjelent könyvemen kívül egy attól független kutatási területen kell írnom egy újabb monográfiát. Jelenleg tehát azon a kutatásomon dolgozom, amely eredményeként remélhetőleg néhány éven belül újabb tudományos monográfiám születik.

Dr. Molnár Erzsébet Budapesten született, 1991. március 2-án. A nagykőrösi Arany János Református Gimnáziumban érettségizett 2009-ben. 2014-ben a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogász diplomát, summa cum laude minősítéssel. 2014 szeptemberében kezdte meg doktori tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában, doktori értekezését 2018 májusában védte meg, summa cum laude minősítéssel. 2016 óta folytat oktatási tevékenységet az SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézetében, kezdetben félállású tudományos segédmunkatársként, majd tanársegédként. Doktori (PhD) fokozatának megszerzését követően 2018 szeptemberében adjunktussá nevezték ki. 2021. július 1-től az SZTE Állam- és Jogtudományi Karának minőségbiztosítási referense.