PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Nagykőrös Önkormányzata a Településfejlesztési koncepció, valamint a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatát határozta el. A munka jelenleg az előkészítés fázisában tart, melynek során a készülő dokumentumokkal kapcsolatban írásos javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat minden

  1. a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  2. nagykőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  3. naygkőrösi székhellyel bejegyzett civil szervezet.

Településfejlesztési koncepció: a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum.

Településszerkezeti terv: a településfejlesztési koncepcióban foglalt célok megvalósítását biztosító, a település szerkezetét, a területfelhasználást és a műszaki infrastruktúra-hálózatok elrendezését meghatározó terv.

A helyi építési szabályzat: az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket állapítja meg.

A fenti tervdokumentumok meghatározhatják a település fejlesztési irányait, jövőjét, a helyi építési szabályzat akár a hétköznapi építésjogi problémákra megoldást adhat, ezért különösen fontos az Önök javaslatainak, észrevételeinek összegyűjtése.

Kérem, hogy a Településfejlesztési koncepció, valamint a Településszerkezeti terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatokat és észrevételeiket 2018. január 22-ig küldjék meg az alábbiak szerint:

  1. e-mailben a foepitesz@nagykoros.hu címre vagy
  2. levélben a Nagykőrös Polgármesteri Hivatalba (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.)

 


 

 

Kedves nagykőrösi lakosok, telektulajdonosok, építtetők, tervezők!

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete megalkotta Nagykőrös Településképvédelmi Rendeletét (továbbiakban: TKR) és jóváhagyta Településképi Arculati Kézikönyvét (továbbiakban: TAK).

(A dokumentumok megtalálhatóak a település honlapján.)

E két dokumentum kötelező elkészítését a településképi törvény írja elő. A törvényt tavaly hagyta jóvá a parlament annak érdekében, hogy a sokszor említett, már ismert lakóépületekre vonatkozó egyszerű bejelentési eljárás során a településképi követelményeket is alkalmaznia kelljen minden építtetőnek.

A településképi törvény alapján az önkormányzatoknak olyan településképi rendeletet kell alkotnia, amely kiterjed az építési tevékenységgel érintett építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára; a településképi szempontból meghatározó területekre, a helyi építészeti örökség egyedi és területi védelmére, védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére, a reklámok, reklámhordozók, cégérek és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és alkalmazására.

A TKR-nek magába kell foglalnia a jelenleg külön rendeletekkel szabályozott településképet érintő helyi rendeleteket, tehát a településképi bejelentési eljárásról és kötelezésről szóló, településképi véleményezési eljárásról szóló rendeletet, helyi örökségvédelemről szóló rendeletet, a reklámrendeletet, és a helyi építési szabályzat településképet érintő előírásait.

Mindezek mellett el kellett készíteni a TAK-ot, amely sok ábrával, jó példával ellátva szeretné eljuttatni az olvasóhoz az új épületekkel szemben támasztott településképi követelményeket olvasmányos, a laikusok számára is érthető módon. Kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi tudásunkat, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni az eddigi tendenciák tapasztalatainak tükrében. Nem volt még olyan kiadványunk, amely Nagykőrös történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket, tárja fel az összefüggéseket a régi és új épületek arculata, formavilága között. Ez azért is fontos, mert jellemzőek azok a hangulati elemek, melyeknek az új épületek megépítésekor sem szabad elveszniük, és amelyekhez érdemes igazodni.

Könyvünk bemutatja, milyen sokszínű Nagykőrös arculata, amely mind a mai napig sokat megőrzött mezővárosi szerkezetéből: a tágas központi tere, a fő középületek jellegzetes sziluettje is őrzi patinás városunk örökségét a városházától és postapalotától az egykori huszárkaszárnyán át a szecessziós jellegű gimnáziumig, amelynek elődjében akadémikusok és maga Arany János is tanított. Fontos elemei a későbarokk, köznemesi kúriák, amelyek Felszeg képét határozzák meg, ahogy a változatos arculatú városmag, a beékelődő lakótelepek, s a várost egykor körülölelő tanyavilág nyomai – a legutóbbi, új építésű házaknak otthont adó városnegyedek éppúgy, mint a város „kapuit” alkotó ipari-gazdasági területek építészeti megoldásai. Mindez együttesen teszi városunkat az Alföld egyik ékkövévé.

Forgassák haszonnal kiadványunkat, tekintsék át új rendeletünket!

Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Dr. Czira Szabolcs polgármester

 


 

Mint ahogyan arról lapunk beszámolt, elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv- Egyeztetési verziója, mellyel kapcsolatban a Partnerek javaslatot, észrevételt, véleményt tehettek október 26-ig.  Ezen a napon a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központban lakossági fórumot szerveztek. A rendezvényen Tényi András főépítész köszöntötte a jelenlévőket, és bemutatásra került a már elkészített tartalmas, tetszetős dokumentum, mely a Város értékeit mutatja be az eddigiektől kicsit eltérő módon. Nagykőrös „ kincsei „, csodái elevenednek meg az Arculati Kézikönyveben, melyet Bán András művészettörténész mutatott be a jelen lévőknek.

 

 

Kattintson a képre kérjük, a letöltéshez! 

Kiemelte, hogy több alföldi városban dolgozott már, de Nagykőröst eddig nem ismerte. Örömét fejezte ki, hogy ezt most megtehette, hiszen, mint fogalmazott: „ Elképesztő értékeik vannak! A Településfejlesztési Arculati Kézikönyv a civil építtetőknek szól majd, ha a meglévő házat alakítják, vagy újat építenek. „ Bán András szerint Nagykőrös sokarcú, gyönyörű város, és mindenképpen tiszteletet érdemel az épített örökség miatt az a sok ezer ember, akinek teremtő munkájának mindez köszönhető. „ A Településképi Arculati Kézikönyv – Egyeztetési verziója teljes terjedelmében feltöltésre került Nagykőrös város hivatalos honlapjára, mely itt elérhető, megtekinthető, letölthető.

LV

 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz