PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre a gyermekek óvodai felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

2017. április 24 – 28.

naponta 800 – 1600 óráig

Helye:

Nagykőrösi Városi Óvoda

Nagykőrös, Kárász u. 1.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2017. augusztus 31. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

  • A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

  • A gyermek TAJ-kártyáját.

  • A szülő (gondviselő) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

  • Kedvezményekre való igényjogosultság igazolására szolgáló dokumentumot.

  • Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői véleményét.

 

Az óvodai felvételre vonatkozó döntésről az óvoda vezetője 2017. május 29. napjáig írásban tájékoztatja a szülőket. A felvételi döntést illetően a szülő (gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet a közléstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott időpontban köteles beíratni az óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, akinek gyermeke magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye Nagykőrös város, de az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2017. május 15-ig) írásban értesíteni a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét.

Nagykőrös, 2017. március 21.

 

Dr. Czira Szabolcs s.k.

polgármester

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz