PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló 1. sz. melléklet szerint ingatlanokat

 

Pályázati biztosíték:                        100.000,- Ft/ingatlan, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásával egyidejűleg, „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jelige feltüntetésével.

 

Pályázati dokumentáció:                 átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em. 25. ajtó)
munkaidőben (hétfőtől-csütörtökig 800-tól 1500 óráig) (pénteken 800-tól 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

Az 1. sz. melléklet szerinti

ingatlanok megtekintése:                előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-333; 53/550-339

 

Pályázatok beadásának

módja:                                              zárt, cégjelzés nélküli borítékban „… hrsz. ingatlan vételi ajánlata” jeligére, egy eredeti és két másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján a kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje:                                       visszavonásig folyamatos

 

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

Az ajánlati kötöttség időtartama 150 nap.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.   

 

 Ingatlanok listája IDE kattintva letölthető


 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

 

A típusú pályázati kiírás IDE kattintva

B típusú pályázati kiírás IDE kattintva


 

 

 

Pályázati felhívás

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2018.” elnevezéssel

 

Pályázat célja:

 

Nagykőrös izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatása pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, valamint a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése, Nagykőröshöz kötődése.

 

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

 

1. „Nagykőrös természeti értékei”; 2. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város”; 3. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei”

 

Témakörök kifejtése:

 

I. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése:

 

Nagykőrös „Zöld város az ország szívében!” Valljuk joggal, hiszen folyamatosan és ütemesen megújuló belterületi zöldfelületeink, a város külterületén található értékes és jelentős természeti környezete is ezt erősíti. A pályázó tehát törekedjen a város eme értékeinek bemutatására. Nagykőrös ez évben ünnepli várossá nyilvánításának 650 éves évfordulóját. A pályaművek értékelése során tehát külön hangsúlyt kapnak azon alkotások, melyek eme évforduló méltó megünnepléséhez kapcsolódnak. A pályaműveknek Nagykőröshöz kell kapcsolódniuk, ezért a pályázónak meg kell jelölnie a fotó készítésének a helyét kifejezetten azon alkotások esetében, ahol a készítés helye egyébként nem beazonosítható. Javasolt, de nem kizáró tényező, hogy a pályázó a fotónak adjon címet, mely tükrözi az általa bemutatni kívánt értéket.

 

II. „Nagykőrös, az ’ezerarcú’ város” témakör kifejtése:

 

Városunkban rengeteg érték rejlik, az évszakok váltakozásával mindig megújuló, más színekben pompázó Nagykőrös számtalan arcát mutathatja meg a fényképeken. Az Alföld szívében húzódó település gondozott parkjaival, a megújult Cifrakerttel, kiterjedt erdőspusztáival, Csónakázó-tavával, korszerű szökőkutakkal és köztéri alkotásokkal, tavasztól késő őszig tengernyi virággal borított, megújult főterével, egyre népszerűbb rendezvényeivel, melyek így összességében megannyi lehetőséget biztosítanak a fényképezésre, hogy Nagykőrös „ezer arca” megmutatkozzon az alkotásokon keresztül. Olyan pillanatok megörökítéséről van szó, melyek jól tükrözik településünk jellegzetességeit, értékeit; az egyedi témák hátterében, mely mindenki számára szubjektív, jól felismerhető legyen Nagykőrös, a város, amelyben élünk.

 


 

III. „A 650 éve város, Nagykőrös épített emlékei” témakör kifejtése:

 

Nagykőrös várossá nyilvánításának 650 éves évfordulóján különösen fontos az épített örökség megőrzése, gyarapítása, mely egyedülálló Nagykőrösön. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, melyek időutazásra hívnak, külső falaik, akár belső tereik, szinte eredeti arcukat őrző szobák, kertek, a század viharait túlélő különleges faszerkezetek őrzik az elmúlt idők emlékét, felidézik a polgári lét hangulatát, még él bennük az emlékezet. A város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jelen és a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek:

 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni, ami jellemző Nagykőrösre.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük A/4-es méretű, vagy annál nagyobb legyen.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként.

- Minden kép hátulján fel kell tüntetni a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét.

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2018. november 9-ig kerül sor. Egy pályázó témakörönként egyszer díjazható, az egész pályázat során maximum kétszer! Kivételt képez ez alól a közönségdíjazás.

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2018. február 16.

 

Dr. Czira Szabolcs polgármester

Díjazás IDE kattintva


 

 

 

 

 

 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

(2018. II.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2018. évben is.

 

Támogatható tevékenységek:

Támogatásban részesíthetők azon fenntartási és felújítási munkák, amelyek elvégzése a város sajátos jellegének megőrzésében jelentőséggel bíró építészeti érték, karakter megvédését, fenntartását vagy helyreállítását célozzák. A pályázható tevékenységek körébe tartozik az épület közterületre vagy közcélú magánterületre néző egy vagy több teljes homlokzatára kiterjedő

  • felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése

  • homlokzat nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje, valamint ezek nem eredeti volta esetén, azok engedélyezett terv szerinti visszaállítása

  • a homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése, a használatban nem lévők eltávolítására

  • a homlokzaton utólagos vízszigetelési munkálatok

  • az egyediséggel, vagy településképi jelentőséggel bíró tetőhéjazat javítása, cseréje; valamint épületbádogos munkálatok

  • az 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó épületeket érintő bontás, amennyiben a közterületre néző homlokzatot eredeti állapotban megőrzik, vagy eredeti állapot szerint helyreállítják

 

A támogatható épületek meghatározása:

Nagykőrös Város Településképének védelméről szóló 25/2017. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet 2. mellékletének 1. pontjában felsorolt országosan védett műemlék épületek, 2. pontjában felsorolt helyileg védett épületek, valamint a védett településszerkezeten belüli, a településképet meghatározó épületek.

A támogatás odaítélésekor előnyben részesül az „országos műemléki védettség alatt álló épület” és a „helyi védettségű épületeket, feltétlen megtartandó védelemmel” kategóriába sorolt épületekre benyújtott pályázat.

 

Kedvezményezettek köre:

Helyi értékvédelmi támogatás elnyerésére pályázatot nyújthat be olyan magánszemély, gazdasági társaság, civil szervezet, mely a támogatható épület tulajdonosa, használója.

 

A pályázati felhívás IDE kattintva olvasható teljes terjedelmében

 

A pályázati adatlap ITT érhető el


 

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz