PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az

51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján kiírta a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

A fiatalok tanulását támogató ösztöndíjra ebben az évben is kettő típusú pályázati felhívás keretében lehet pályázni, a „felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan” az „A” típusú, valamint a „felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok” számára a „B” típusú felhívás került közzétételre.

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusú pályázati felhívása megtalálható a www.nagykoros.hu oldalon.

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

 

A típusú pályázati kiírás IDE kattinva

B típusú pályázati kiírás IDE kattinva

letölthető!

Eredményes pályázást kívánunk!


 

 

 

 

 

 

Az 5803-1/2017. számú előterjesztés melléklete

 

 

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S

(2017. II.)

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata az épített örökség helyi értékeinek védelmére adható önkormányzati támogatásról szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete alapján az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

 

A pályázat célja:

Az építészeti értékek szemlélet-, illetve jellemformáló szerepének érvényesülése, a települési azonosságtudat fejlesztése érdekében, a védett értékeknek megóvása által.

Nagykőrös Város Önkormányzata a településen a művi érték megőrzésre érdemes épületek közterületre, vagy közcélú magánterületre néző homlokzatának felújítása érdekében végzett munkák költségeit pályázati úton elnyerhető támogatással segíti 2017. évben is.

 

Teljes pályázati kíirás IDE kattintva

Adatlap IDE kattintva elérhető


 

 

 

 

Nagykőrös város belterületén fásítás céljából igényt nyújthat be facsemetére az a magánszemély, intézmény, ill. vállalkozás, akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítást, új növény telepítését indokolttá teszi. (Az igénylést, valamint - kedvező elbírálás esetén megkötendő - együttműködési megállapodást az intézmény képviseletében annak vezetője, vállalkozás esetén annak képviselője írja alá a jogosultság igazolása alapján.)

 

A felhívás keretében csak lombhullató díszfa igényelhető! A facsemetét – kedvező elbírálás esetén - az Önkormányzat térítés nélkül adja ki. Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, a Műszaki Irodával egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítását követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik. Az igénylés beadásának határideje: 2017. július 31.

Teljes kiírás IDE kattintva olvasható

 

Tájékoztatás céljából szerződésminta ITT nyitható meg- Nem a pályázat része!

 

IDE kattintva elérhető a pályázati adatlap pdf-ben

 

IDE kattintva elérhető a pályázati adatlap kirölthető doc file-ban

 

 

Megjelent, elérhető a „Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2017.” fotópályázat kiírása!

 Fotó: Pesti Gerzson

Pályázati felhívás

 

Nagykőrös Város Önkormányzata és a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. közös fotópályázatot hirdet nagykőrösi ifjúság és felnőttek részére

„Minden Ké(P)pen Nagykőrös 2017.” elnevezéssel

 

Pályázat célja:

Nagykőrös izgalmas értékeinek és nyüzsgő életének, hagyományainak, fejlődésének bemutatása pillanatképekben, olyan igényességgel és látásmóddal, mely alkalmas a fentiek nagyközönség elé tárására, a város bemutatására, népszerűsítésére, pályázati anyagok, kiadványok illusztrálására. A pályázatok elbírálásánál fontos szempont az egyedi látásmód, valamint a kép által sugárzott hangulatok, érzelmek megjelenése.

 

A pályázatok elbírálására három témakörben kerül sor, témakörönként két korosztályban külön díjazva a pályázókat 18 éves korig (Ifjúsági) és 18 éves kor felett (Felnőtt):

 

 1. „Nagykőrös természeti értékei”
 2. „Nagykőrösi emberek”
 3. „Épített örökség Nagykőrösön”

 

Témakörök kifejtése:

 

 

 1. „Nagykőrös természeti értékei” témakör kifejtése:

Nagykőrös „Zöld város az ország szívében!” És valóban: városunk határa bővelkedik természeti értékekben. Ezen természeti értékek lehetnek értékes, ritka, vagy különleges megjelenésű növények, növénycsoportok, illetve a tájra jellemző állatvilág, vagy mindez együttes megjelenése. A fotón feldolgozott témának kötődnie kell városunkhoz. Külön támogatandó, amennyiben a fotós eddig nem ismert, vagy értékes, mégis eddig mellőzött életközösséget, növényt, vagy állatot dolgoz fel a készítendő fotó témájául. E témán belül nem kizárt az épített és természeti érték együttes megjelentetése. A pályázónak e témakörön belül meg kell jelölnie a fotó készítésének pontos helyét. Javasolt, hogy a fotó készítője a fotónak adjon címet, mely tükrözi az általa sugallt értéket.

 

 1. „Nagykőrösi emberek” témakör kifejtése:

Karakteres portréábrázolás szűkebb nagykőrösi környezetével együtt. Ebben a témakörben a fényképeken olyan emberi karakterek jelenjenek meg, hogy az alkotó a fény-árnyék hatásokat jól kihasználva plasztikusan ábrázolja az adott személyt, (szóval a direkt vakus felvételektől tartózkodjon.) Az egyedülálló természeti és épített örökségünkön kívül a Nagykőrösön élők megörökítése is elengedhetetlenül fontos, hiszen egy várost emberek alkotnak, ők teszik élhetővé. Az adott személy/ek ábrázolásánál lényeges, hogy a látvány olyan értéket sugalljon, mely elgondolkodtató, mélyebb tartalmat közvetítő üzenetértékkel bír: fontos tehát, hogy „beszédes” legyen a kép. Ez a témakör egyben teret is enged az alkotónak, a megvalósítás lehetőségeinek tárháza itt végtelen, pont ettől válik egyedivé, hiszen a fotós fantáziájára, meglátására van bízva a tartalom.

 

  

III. „Épített örökség Nagykőrösön” témakör kifejtése:

A városban élők számára különösen fontos az épített örökség megőrzése, gyarapítása, mely egyedülálló Nagykőrösön. Több száz éves, klasszikus építészet szellemiségét hordozó polgári házak, patinás kúriák színesítik az elmúlt évtizedben létrejött családi házak, lakások mellett a város képét, mellettük a város külterületén található tanyák is különösen sok lehetőséget adnak a fényképezésre. Mindezek megörökítése az utókor számára fontos feladata kell, legyen a jelen emberének. A régiségérték, a műérték, az eredetiség, az egyediség és a történetiség szellemiségét magában hordózó nagykőrösi épületek, épületelemek, stílusjegyek különböző nézőpontokból való, egyedi megjelenítése a fényképeken méltó örökségként szolgálhatnak a jövő generációja számára.

 

Részvételi feltételek:

 

- Kizárólag Nagykőrös bel- és külterületén készült képekkel lehet pályázni.

- A képeket nyomtatva kell benyújtani, méretük nem lehet kisebb A/4-es méretnél.

- Egy induló legfeljebb 3 képpel pályázhat témakörönként, (kivételt képez ez alól, amennyiben a pályázó által benyújtott munkák évszakonként jól elkülöníthető nézőpontból láttatják a nagykőrösi értékeket. Ebben az esetben az adott témakörben további egy-egy képet fogad be a pályázat kiírója).

- Minden kép hátulján fel kell tüntetni a kép címét, a szerző nevét, telefonos és elektronikus elérhetőségét.

- Nevezési díj nincs.

- A képek beküldésével egyidejűleg a pályázó elfogadja a részvételi – pályázati és szerzői-személyiségjogi feltételeket, azok megszegése esetén a pályázatból haladéktalanul kizárásra kerül.

 

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 6., hétfő 12:00

 

Pályázat elbírálására: 2017. november 10-ig kerül sor

 

Pályázatok benyújtási címe: KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. (Nagykőrös Lőrinc pap u. 3.) titkársága

 

Szerzői jogok és adatvédelem:

A pályázó elismeri és szavatolja, hogy az általa benyújtott, illetve feltöltött képek szerzői joga őt illeti, és a benyújtott pályamunkával kapcsolatban harmadik személynek semmilyen szerzői vagy egyéb jogosultsága nem áll fenn.

A személyeket is ábrázoló fényképek esetén a pályázó köteles szavatolni, hogy a fényképeken megjelentetett személy(ek) a képük, arcuk, illetve a környezetük publikálásához kifejezetten hozzájárultak, illetve a fotók egyébként más személyiségi jogait sem sértik.

A beküldött képek, illetve azok nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi, vagy szerzői jogsértés felelőssége minden esetben a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó hozzájárul, hogy a benyújtott pályamunkákat Nagykőrös Város Önkormányzat valamint a KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. szabadon felhasználhatja, sokszorosíthatja, ehhez a pályázó a képet digitális file, illetve analóg fotó esetén a negatívot a pályázat kiírójának rendelkezésére bocsátja.

 

Az alkotások elkészítéséhez eredményes munkát kívánok!

 

Nagykőrös, 2016. november 25.

 

 

 Dr. Czira Szabolcs

                                                                                                                                                         polgármester

 

Díjazás IDE kattintva elérhető

 


 

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középfokú köznevelési intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére


a 2017/2018. tanévre

 

Pályázati feltételek

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középfokú köznevelési intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évismétlésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

 1. a) magyar állampolgárság;
 2. b) magyarországi lakóhely;
 3. c) büntetlen előélet;
 4. d) valamely rendészeti szakközépiskolába vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
 5. e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő – a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő – folytatásának vállalása;
 6. f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitele a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
 7. g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
 8. h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a megyei/fővárosi Rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes – köztük különleges – adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
 9. i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

 

A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középfokú köznevelési intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

 

 1. a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;
 2. b) tanévenként – számla alapján, személyenként legfeljebb 25 000 forint értékben – ruházkodási segéllyel;
 3. c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 4500 forint értékhatárig);
 4. d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:
 5. da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 2000 forint/hónap,
 6. db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 3000 forint/hónap,
 7. dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 4000 forint/hónap,
 8. dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 5000 forint/hónap

összegben;

 1. e) kitűnő tanulmányi átlag esetén egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendészeti szakközépiskolában.

Egyéb tudnivalók

A pályázatot 2017. június 30-ig kell a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmassági vizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a köznevelési intézmény által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendészeti oktatási intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolttá teszik, a Rendőrség további alkalmassági vizsgálatok elvégzésére is jogosult.

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:

 1. az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet háziorvos által kitöltött 3/A. melléklet szerinti kérdőív;
 2. 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;
 3. labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);
 4. hallás vizsgálat;
 5. szemészeti lelet;
 6. EKG lelet;
 7. az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
 8. férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
 9. nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

 

A pályázatokat a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt. A pályázat elbírálásának határideje 2017. augusztus 31. A pályázatot nyert tanulókkal a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Kiképzési Alosztály kiemelt főelőadójától, Szép Lászlóné c. r. alezredestől (tel.: 06/1/443-5800/30-533) kérhető.

Mellékletek IDE kattintva

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz