PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
 
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
 
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
 
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Nagykőrösön a sormunkák elvégzésenek dátuma a következő: január 02 - június 30.
 


 

 

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló

 

Nagykőrös Szurdok dülő 1112 helyrajzi számú

 

kivett ipartelep megnevezésű, vasúti iparvágánnyal rendelkező Gazdasági Kereskedelmi, Szolgáltató 2. övezetbe sorolt 7 ha.1872 m2 területű ingatlanát, a jövőbeni funkció megkötése nélkül az övezetbe sorolás lehetőségein belül.

 

Teljes  kiírás IDE kattintva


 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) 2016. november 10. napján benyújtotta az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal, a továbbiakban: Kormányhivatal) részére az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét - Szolnok közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása iránti kérelmet alátámasztó, a TURA-Terv Kft. – UTIBER Kft. (1115 Budapest, csóka u. 7-13.) által 2016. novemberében készített, 1531 tervszámú dokumentációt, majd 2016. december 1. napján a környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet.

 

A Kormányhivatal - a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése alapján - az ügyben közmeghallgatást tart 2017. április 12. napján 11.00 órakor, a Kecskeméti Városháza (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) I. emeleti 13. számú tárgyalójában.

 

Az érdeklődőknek módjuk van előzetesen betekinteni a kérelembe és a tervekbe, amelyet ügyfélfogadási időben a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) I. emelet 24. számú főépítészi irodában tehetnek meg.

 


 

Tárgy:       Nagykőrös Város Településrendezési eszközeinek módosítása (M8-M44 gyorsforgalmi utak megvalósítása)

Partneri felhívás szövege IDE kattintva


 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/7485-94/2016. számú határozatával módosította a Főfelügyelőség 2013. augusztus 29. napján kelt, 14/02509-146/2011. számú, valamint a 2015. november 12. napján kelt OKTF-KP/9796-41/2015. számú határozataival módosított, a Főfelügyelőség 2013. június 18. napján kelt, 14/02509-134/2011. számú határozatával kiadott, az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Tiszakürt közötti szakaszának „EM/1 – EM –EU” nyomvonal létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt.

 

E határozat 2016. december 22. napján teljes terjedelmében kifüggesztésre került a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) földszinti folyosóján található I. számú hirdetőtáblán, ahol az érdeklődőknek módjukban áll azt megtekinteni.

 

 

 

 


 

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napján hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését követően, azaz 2016. június 4. napja előtt, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

teljes dokumentum IDE kattintva

 


 

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

 

 

Pályázati felhívás

 

 

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró)

 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló

 

Nagykőrös Szurdok dülő 1112 helyrajzi számú

 

kivett ipartelep megnevezésű, vasúti iparvágánnyal rendelkező Gazdasági Kereskedelmi, Szolgáltató 2. övezetbe sorolt 7 ha.1872 m2 területű ingatlanát, a jövőbeni funkció megkötése nélkül az övezetbe sorolás lehetőségein belül.

Pályázati biztosíték: 40.000.000,- Ft, amelyet HUF-ban a kiíró UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt.-nél vezetett 10915008-00000003-70920005 számla számára kell átutalni a pályázat benyújtásának határidejéig, „ipartelep hasznosítás.” jelige feltüntetésével.

 

Pályázati dokumentáció: átvehető 40.000,- Ft + Áfa pályázati díj befizetésével egyidejűleg a kiíró fenti címén (I. em.25.ajtó) 2017. december 22-ig, munkaidőben 800-tól 1500 óráig (pénteken 800-tól - 1200 óráig). Megvásárlása a pályázat benyújtás feltétele, figyelembevétele elsődleges követelmény.

 

Az ingatlan megtekintése: előzetes telefonon történő egyeztetés alapján munkaidőben telefonszám: 53/550-338

 

 

Pályázatok beadásának

módja: zárt, cégjelzés nélküli borítékban „ipartelep hasznosítás.” jeligére, egy eredeti és egy másolati példányban személyesen, vagy meghatalmazott útján kiíró fenti címén a Műszaki Irodán (I. em. 25. sz. ajtó) kell benyújtani.

Pályázat benyújtási

határideje: 2017. december 27-n (szerda)1200 óra

 

A pályázati dokumentációban meghatározott feltételeknek mindenben megfelelő pályázatok közül a legjobb ajánlatot tartalmazó pályázat minősíthető nyertesnek.

 

A kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

 

 

Kérjük, a megnyitáshoz kattintson a címekre

14024__621_2017_8.

10.B.555_2017_14_I.


 

A címre kettintva letölthető a közlemény

10.B.172_2016_45


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz