PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE-06/KTF/2541-4/2017 ügyiratszámú határozatának közzététele

Tárgya: A Nagykőrös 1110/2 hrsz. alatti ingatlanon keletkező kommunális jellegű szennyvizek elszikkasztásának felhagyására vonatkozó környezetvédelmi működési engedélyt módosító  PE-06/KTF/2541-1/2017. számú határozat módosítása

 

A határozatba előzetesen egyeztetett időpontban, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.) ügyfélfogadási rendjének megfelelően a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. em. 25. hivatali helyiségében lehet betekinteni, mely az alábbi elérhetőségeken egyeztethető:

•          személyesen a 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. em. 25. hivatali helyiségében

•          telefon: 53/550-339

•          e-mail: szokeklaudia@nagykoros.eu

 

Határozat szövege IDE kattintva


 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017/2018. nevelési évre a gyermekek óvodai felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

2017. április 24 – 28.

naponta 800 – 1600 óráig

Helye:

Nagykőrösi Városi Óvoda

Nagykőrös, Kárász u. 1.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2017. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2017. augusztus 31. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

  • A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

  • A gyermek TAJ-kártyáját.

  • A szülő (gondviselő) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).

  • Kedvezményekre való igényjogosultság igazolására szolgáló dokumentumot.

  • Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői véleményét.

 

Az óvodai felvételre vonatkozó döntésről az óvoda vezetője 2017. május 29. napjáig írásban tájékoztatja a szülőket. A felvételi döntést illetően a szülő (gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet a közléstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2017. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott időpontban köteles beíratni az óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, akinek gyermeke magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye Nagykőrös város, de az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2017. május 15-ig) írásban értesíteni a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét.

Nagykőrös, 2017. március 21.

 

Dr. Czira Szabolcs s.k.

polgármester

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) 2016. november 10. napján benyújtotta az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal, a továbbiakban: Kormányhivatal) részére az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét - Szolnok közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása iránti kérelmet alátámasztó, a TURA-Terv Kft. – UTIBER Kft. (1115 Budapest, csóka u. 7-13.) által 2016. novemberében készített, 1531 tervszámú dokumentációt, majd 2016. december 1. napján a környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet.

 

A Kormányhivatal - a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése alapján - az ügyben közmeghallgatást tart 2017. április 12. napján 11.00 órakor, a Kecskeméti Városháza (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) I. emeleti 13. számú tárgyalójában.

 

Az érdeklődőknek módjuk van előzetesen betekinteni a kérelembe és a tervekbe, amelyet ügyfélfogadási időben a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) I. emelet 24. számú főépítészi irodában tehetnek meg.

 


 

Tárgy:       Nagykőrös Város Településrendezési eszközeinek módosítása (M8-M44 gyorsforgalmi utak megvalósítása)

Partneri felhívás szövege IDE kattintva


 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a sormunka elvégzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Gazdasági Ellátó Központ az alábbiak szerint ütemezte:

Nagykőrös városban

a kéményseprőipari tevékenység elvégzésének tervezett ideje

  1. szeptember 1. – 2017. október 30.

A kéményseprőipari tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ elérhető a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakossági honlapon.

 

Dr. Czira Szabolcs s.k.

     polgármester

 

 

 


 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/7485-94/2016. számú határozatával módosította a Főfelügyelőség 2013. augusztus 29. napján kelt, 14/02509-146/2011. számú, valamint a 2015. november 12. napján kelt OKTF-KP/9796-41/2015. számú határozataival módosított, a Főfelügyelőség 2013. június 18. napján kelt, 14/02509-134/2011. számú határozatával kiadott, az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Tiszakürt közötti szakaszának „EM/1 – EM –EU” nyomvonal létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt.

 

E határozat 2016. december 22. napján teljes terjedelmében kifüggesztésre került a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) földszinti folyosóján található I. számú hirdetőtáblán, ahol az érdeklődőknek módjukban áll azt megtekinteni.

 

 

 

 


 

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napján hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését követően, azaz 2016. június 4. napja előtt, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

teljes dokumentum IDE kattintva

 


 

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz