PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

/media/source/201806/SKMBT_C28018061510570.pdf

SKMBT_C28018061510560

Kérjük kattintson az egyes címszavakra a hirdetmények megnyitásához!


 

1- melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a magánútról megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – tulajdonosait, hogy tanyája címét megváltoztathatja az általa javasolt elnevezés szerint.

Javaslatát írásban terjesztheti elő az alábbiak figyelembe vételével:

 • nincsen másik külterületi ingatlan ugyanazzal a névvel elnevezve,
 • az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi,
 • nem sérti a közízlést,
 • nem kelt megbotránkozást,
 • nem félrevezető,
 • a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelel.

Abban az esetben, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg a hatályos helyi rendelet alapján a tulajdonos kérelmére a magánút is elnevezhető, az előzőekben felsorolt szempontok figyelembe vételével.  

A javaslatról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete munkatervére figyelemmel folyamatosan dönt.

 

 


 

 

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
 
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
 
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
 
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Nagykőrösön a sormunkák elvégzésenek dátuma a következő: január 02 - június 30.
 


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napján hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését követően, azaz 2016. június 4. napja előtt, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

teljes dokumentum IDE kattintva

 


 

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

m44_hirdetmeny

Kattintson a címre az olvasáshoz

Az üggyel kapcsolatos tervdokumentációba a betekintés a műszaki irodán lehetséges.


 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

 

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez szükséges egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

 

 A teljes kiírás IDE kattintva

Kérelem IDE kattintva elérhető, letölthető


 

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.


Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg.
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja.


A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lakosok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik esetében a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön kívül eső településen működik, így nem kell a változásbejelentések miatt akár több tíz kilométert utazniuk.


Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.


A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által  előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

 


Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.

 

 1. Nagykőrös város belterületén fásítás céljából igényt nyújthat be facsemetére az a magánszemély, intézmény, ill. vállalkozás, akinek az ingatlana, intézménye, telephelye előtt található közterületen jelenleg fa nincs, vagy annak állapota a fasor felújítást, új növény telepítését indokolttá teszi. (Az igénylést, valamint - kedvező elbírálás esetén megkötendő - együttműködési megállapodást az intézmény képviseletében annak vezetője, vállalkozás esetén annak képviselője írja alá a jogosultság igazolása alapján.)
 2. A felhívás keretében csak lombhullató díszfa igényelhető! A facsemetét – kedvező elbírálás esetén - az Önkormányzat térítés nélkül adja ki.
 3. Az igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületre szakszerűen, a Műszaki Irodával egyeztetett módon, meghatározott határidőre kiülteti – a kiszállítását követő 5 munkanapon belül – és fenntartásáról gondoskodik.
 4. Az igénylés beadásának határideje: 2018. július 31.
 5. Igényléseket csak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal által kiadott igénylőlapokon (1.a melléklet) lehet benyújtani, melyek elérhetők, Nagykőrös Város honlapján (www.nagykoros.hu), illetve a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal portáján.
 6. A benyújtott igények elbírálása során előnyt élvez az az igénylés, ahol a fásítás teljes utcára, esetlegesen több, egymást követő ingatlan előtti utcaszakaszra egységes, utcaképbe illő fafaj alkalmazásával, illetve tömbházak előtti közterületre vonatkozik. Az igénylést teljes utca vagy utcarész fásítása esetén is ingatlanonként külön-külön kell benyújtani.
 7. Az igénylésnek, valamint a kiültetésre javasolt fafajnak összhangban kell lennie a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet-, valamint Nagykőrös Város Önkormányzatának zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet előírásaival.
 8. A beadott igényről a Műszaki Iroda által összeállított javaslat szerint a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (PVB) szeptemberi bizottsági ülésén dönt. Az elbírálás eredményéről a Műszaki Iroda tájékoztatást küld minden igénylő részére. A PVB által jóváhagyott igénylések esetében a tájékoztatás mellett a kitöltött Együttműködési megállapodás (1.b melléklet) is megküldésre kerül kitöltve, melyet az átvételtől számított 5 munkanapon belül –aláírva- vissza kell küldeni.
 9. Az igénylő tudomásul veszi, hogy a jelen felhívásában, valamint az igénylőlapon foglalt adatoknak nem megfelelően kitöltött igénylés az elbírálásnál elutasításra kerül.
 10. Támogatás esetén az alábbi szempontoknak megfelelően történhet a facsemete kiültetése:
 • Elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető.

 

 • Meglévő fasorba idegen faj-fajta betelepítése csak a kezelő jóváhagyásával történhet.

 

 • Szűk keresztmetszetű utcába széles, illetve csüngő koronájú fa nem telepíthető.

 

 • Útkereszteződésben bármilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet.

 

 • Meglévő utcai fasor nyomvonala kialakultnak tekintendő, függetlenül a fahiányok számától. Új fát ültetni csak a kialakult nyomvonalba szabad. Ettől történő eltérés csak a polgármester hozzájárulásával lehetséges.
 • Növénytelepítés során a közművektől, épülettől való védőtávolságok betartására ügyelni kell, melyet a Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól szóló 25/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete tartalmaz.
 1. Abban az esetben, ha a kiültetés nem az igénylésben megjelölt kiültetési helyre történik vagy a facsemete átvételét követően az igénylő neki felróható magatartása a növény károsodását, kipusztulását eredményezi, úgy a facsemete szállítási költséggel növelt beszerzési értékét Nagykőrös Város Önkormányzata részére az igénylőnek meg kell fizetnie.
 2. Az igénylő a kiültetett facsemete esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul értesíti a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatalt.

 

Nagykőrös, 2018.

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester

 

 

 IDE kattintva letölthető a pályázati adatlap a felhívás szövegével együtt!

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz