PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Tel.: 06/53/550-300., Fax.: 06/53/351-058

 

A Tisztelt Lakosság figyelmének felhívása mellett rendezvényhez kapcsolódó parkolók és útlezárások lesznek a belvárosban.

 

Ideje: 2018. április 19-én csütörtökön 20.00 órától – 2018. április 21-én szombaton 24.00 óráig

 

A közútlezárás:

 

Oka: valamennyi érdeklődő meghívása mellett „Szent György Napi Forgatag és Virágvásár” zavartalan lebonyolítása

 

Helye: 4601-es számú út a Széchenyi tértől a Szabadság téri körforgalomig tartó szakasza. A Deák tér területe valamint a Szabadság tér 4. előtti park, a Széchenyi tér Magyar utca kereszteződésétől az Arany János Kulturális Központ előtti szakaszok burkolt közúti területe egészen a körforgalomig.

 

Módja: Az utak elterelését terelőtáblák jelölik. Az érintett ingatlan tulajdonosoknak a rendőrség, a közterület felügyelő és a település őr nyújt segítséget.

 

 

Közlekedési információk:

 • a Jókai utcáról nyíló névtelen utca behajtani tilos (kivéve lakók ill. engedéllyel rendelkezők) tábla kihelyezése mellett kerül lezárásra,
 • a Tázerdei utca a Jókai utcától a Damjanich utcáig egyirányú;
 • az útlezárás miatt a Volánbusz Zrt. járművei a Szabadság tér – Kecskeméti út (441. sz. út) – Rákóczi út – Kossuth Lajos u. – Vasútállomás terelőútvonalon közlekednek.

 

Javasolt elkerülő útvonal:

 • Lajosmizsére és az M5-ös autópályára a Petőfi Sándor és az Örkényi utca felől érkezve lehet eljutni.
 • A belváros megközelíthető a Biczó Géza utca, Rákóczi út, Magyar utca felől, ill. ezeken keresztül haladva elkerülhető

 

Felhívás:

A Rákóczi út, Magyar utca teljes szakaszán a parkolás mellőzése szükséges.

 

 

Nagykőrös, 2018. április 10.

 

                                                                                                    Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                   Címzetes főjegyző

                                                                                             nevében és megbízásából:

 

 

                                                                                                     Szilágyi Csaba

                                                                                                 Műszaki Irodavezető

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Polgármesterétől 

Tisztelt Nagykőrösi Polgárok!

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2010. (XII.17.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján az alábbi kitüntető címeket adományozza:

 

 1. Pro Urbe Nagykőrös Kitüntető Cím: a város közössége, a város múltjának feltárása, jelenének és jövőjének alakítása érdekében kifejtett áldozatos, kimagasló vagy rendkívüli teljesítmény elismerésére.

 

 1. Nagykőrösért Kitüntető Cím: a város művelődésügyéért, művészeti, szellemi életének gazdagításáért, az oktatásügyért, a pedagógiai oktató- és nevelőmunka, történeti kutatómunka, az egészségügyben a gyógyítás és megelőzés területén hosszabb időn át rendkívüli teljesítményt felmutatók részére, a város lakosainak érdekében, valamint gazdasági életének fejlesztéséért kimagasló tevékenységet folytatóknak, a szociális, jótékonysági-emberbaráti (karitatív), közéleti és egyéb területen Nagykőrösért kiemelkedő tevékenységet végző, valamint sporteredményeikkel Nagyőrös hírnevét öregbítő természetes és jogi személyek, közösségek részére.

 

 1. Nagykőrös Város Díszpolgára Kitüntető Cím: azoknak a magyar vagy külföldi állampolgároknak, akik – bár nem a városban élnek – Nagykőrös városért kimagaslóan tevékenykedtek, a város lakossága érdekében maradandót alkottak.

 

Fenti rendelet alapján: A kitüntető címek posztumusz módon is adományozhatók.

 

Javaslattételre bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli jogalany, társadalmi szervezet és egyház jogosult.

 

A kitüntető címek odaítélésére vonatkozó javaslataikat 2018. április 30. napjáig tehetik meg. Az ajánlásokat Nagykőrös Város Önkormányzat polgármesteréhez kell benyújtani (2750. Nagykőrös Szabadság tér 5.).

 

A benyújtott javaslatok hatálya az elbírálásig vagy a javaslattevő visszavonásáig él.

 

Az 1993-2017 között kitüntetettek névsora megtekinthető Nagykőrös város honlapján a www.nagykoros.hu oldalon a Városunk/Díjak/Város által adományozott elismerések menüpont alatt.

 

A 30/2010. (XII.17.) önkormányzati rendelet olvasható a www.nagykoros.hu oldalon (www.nagykoros.hu/kozerdeku/rendeletek/doc/r030_2010_12_17.pdf), valamint megtekinthető a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ könyvtárában (Nagykőrös, Széchenyi tér 6.) nyitvatartási időben, és a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Irodáján (Nagykőrös, Szabadság tér 5. I. emelet 29.) ügyfélfogadási időben.

 

Nagykőrös, 2018. március 29.

 

                                                                                                    Dr. Czira Szabolcs s.k.

                                                                                                    polgármester

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018/2019. nevelési évre a gyermekek óvodai felvételének időpontját és módját az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 1. április 23 – 27.

naponta 800   –  1600  óráig

Helye:     

Nagykőrösi Városi Óvoda

Nagykőrös, Kárász u. 1.

Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket. Továbbá jelentkezhetnek, és szabad férőhelyek esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2018. augusztus 31. után, de a felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

 

Jelentkezéskor az alábbi dokumentumokat szíveskedjen magával hozni:

 • A gyermek nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
 • A gyermek TAJ-kártyáját.
 • A szülő (gondviselő) nevére kiállított érvényes személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
 • Kedvezményekre való igényjogosultság igazolására szolgáló dokumentumot.
 • Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat szakértői véleményét.

 

Az óvodai felvételre vonatkozó döntésről az óvoda vezetője 2018. május 31. napjáig írásban tájékoztatja a szülőket. A felvételi döntést illetően a szülő (gondviselő) fellebbezéssel élhet, melyet a közléstől számított 15 napon belül a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, az óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

A Nagykőrösi Város Óvodában biztosított a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése is.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2018. szeptember 1.) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő óvodaköteles gyermekét jelen felhívásban meghatározott időpontban köteles beíratni az óvodába.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki óvodaköteles gyermekét nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el.

Az a szülő, akinek gyermeke magyarországi lakóhelye, vagy annak hiányában tartózkodási helye Nagykőrös város, de az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül (2018. május 14-ig) írásban értesíteni a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal jegyzőjét.

Nagykőrös, 2018. március 20.

 

                                                                                           Dr. Czira Szabolcs s.k.

                                                                                                 polgármester

1- melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a magánútról megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – tulajdonosait, hogy tanyája címét megváltoztathatja az általa javasolt elnevezés szerint.

Javaslatát írásban terjesztheti elő az alábbiak figyelembe vételével:

 • nincsen másik külterületi ingatlan ugyanazzal a névvel elnevezve,
 • az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi,
 • nem sérti a közízlést,
 • nem kelt megbotránkozást,
 • nem félrevezető,
 • a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelel.

Abban az esetben, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg a hatályos helyi rendelet alapján a tulajdonos kérelmére a magánút is elnevezhető, az előzőekben felsorolt szempontok figyelembe vételével.  

A javaslatról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete munkatervére figyelemmel folyamatosan dönt.

 

 


 

 

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
 
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
 
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
 
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Nagykőrösön a sormunkák elvégzésenek dátuma a következő: január 02 - június 30.
 


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napján hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését követően, azaz 2016. június 4. napja előtt, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

teljes dokumentum IDE kattintva

 


 

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

PÁL Y Á ZAT I F E LH ÍVÁ S - NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (2750 Nagykőrös Szabadság tér 5., telefon: 06/53-550-300, fax: 06/53-351-058, E-mail cím: nagykoros@nagykoros.hu, a továbbiakban Kiíró) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény valamint Nagykőrös város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 18/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet vonatkozó fejezetei alapján nyilvános pályázat keretében együtt értékesíti az 1/1-ed tulajdonában álló - a nagykőrösi belterület 1690 hrsz-ú, kivett iskola megnevezésű Dalmady u. 10 sz. alatti 1804 m2 telekterületű - az 1689 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű (a valóságban üres beépítetlen terület) Dalmady u. 8 sz. alatti 1150 m2 telekterületű - az 1687 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű 826 m2 telekterületű Dalmady u. 4 sz. alatti ingatlanait, a jövőbeni funkció megkötése nélkül az övezetbe sorolás lehetőségein belül. A terület műemléki környezetben lévő Védett Városközponti (Vt-V) övezeti besorolással rendelkezik.

Teljes kiírás IDE kattintva olvasható


 

m44_hirdetmeny

Kattintson a címre az olvasáshoz

Az üggyel kapcsolatos tervdokumentációba a betekintés a műszaki irodán lehetséges.


 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

 

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez szükséges egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

 

 A teljes kiírás IDE kattintva

Kérelem IDE kattintva elérhető, letölthető


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz