PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 55/B. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján teszi közzé a következőket:

Kommunális adó - hátralékosok listája IDE kattintva

 

Gépjármű adó hátralékosok listája az alábbi elnevezésekre kattintva nyitható meg:

2017.03.31._gpjrmad_1

 

2017.03.31._gpjrmad_2

 

2017.03.31._gpjrmad_3

 

2017.03.31._gpjrmad_4

 

2017.03.31._gpjrmad_5

 

2017.03.31._gpjrmad_6.


Helyi adó hátralékosok listája az alábbi elnevezésekre kattintva nyitható meg:

 

2017.03.31._HIPA_1

 

2017.03.31._HIPA_2

 

2017.03.31._HIPA_3

 

2017.03.31._HIPA_4

 

2017.03.31._HIPA_5

 


 

Építményadó hátralékosok listája az alábbi elnevezésekre kattintva nyitható meg:

 

2017.03.31._ptmnyad_1

 

2017.03.31._ptmnyad_2

 

 

 

FELHÍVÁS -  a Képviselő-testület 2018. évi munkatervének összeállításához - Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban SZMSZ) 39.§ (1) bekezdése tartalmazza, hogy a képviselő-testület éves munkatervben határozza meg főbb feladatait, mely beterjesztésének és elfogadásának időpontja az adott évet megelőző év utolsó rendes testületi ülése. 2017. évben november 30-a.

teljes felhívás IDE kattintva olvasható


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) megbízásából a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145 Budapest, Gyarmat u. 30.) 2016. november 10. napján benyújtotta az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (jogutódlás folytán jelenleg Pest Megyei Kormányhivatal, a továbbiakban: Kormányhivatal) részére az M8 gyorsforgalmi út Kecskemét - Szolnok közötti szakasz környezetvédelmi engedélyének módosítása iránti kérelmet alátámasztó, a TURA-Terv Kft. – UTIBER Kft. (1115 Budapest, csóka u. 7-13.) által 2016. novemberében készített, 1531 tervszámú dokumentációt, majd 2016. december 1. napján a környezetvédelmi engedély módosítása iránti kérelmet.

 

A Kormányhivatal - a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9.§ (1) bekezdése alapján - az ügyben közmeghallgatást tart 2017. április 12. napján 11.00 órakor, a Kecskeméti Városháza (6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.) I. emeleti 13. számú tárgyalójában.

 

Az érdeklődőknek módjuk van előzetesen betekinteni a kérelembe és a tervekbe, amelyet ügyfélfogadási időben a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) I. emelet 24. számú főépítészi irodában tehetnek meg.

 


 

Tárgy:       Nagykőrös Város Településrendezési eszközeinek módosítása (M8-M44 gyorsforgalmi utak megvalósítása)

Partneri felhívás szövege IDE kattintva


 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben és a kéményseprőipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a sormunka elvégzését a BM Országos Katasztrófavédelmi Gazdasági Ellátó Központ az alábbiak szerint ütemezte:

Nagykőrös városban

a kéményseprőipari tevékenység elvégzésének tervezett ideje

  1. szeptember 1. – 2017. október 30.

A kéményseprőipari tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ elérhető a www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu lakossági honlapon.

 

Dr. Czira Szabolcs s.k.

     polgármester

 

 

 


 

Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség OKTF-KP/7485-94/2016. számú határozatával módosította a Főfelügyelőség 2013. augusztus 29. napján kelt, 14/02509-146/2011. számú, valamint a 2015. november 12. napján kelt OKTF-KP/9796-41/2015. számú határozataival módosított, a Főfelügyelőség 2013. június 18. napján kelt, 14/02509-134/2011. számú határozatával kiadott, az M44 gyorsforgalmi út Kecskemét – Tiszakürt közötti szakaszának „EM/1 – EM –EU” nyomvonal létesítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt.

 

E határozat 2016. december 22. napján teljes terjedelmében kifüggesztésre került a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) földszinti folyosóján található I. számú hirdetőtáblán, ahol az érdeklődőknek módjukban áll azt megtekinteni.

 

 

 

 


 

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A 2016. május 20. napján megjelent és 2016. június 4. napján hatályba lépett vízjogi szabályok változása folytán, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki a Vgtv. módosításáról szóló 2016. évi XLI. törvény hatálybalépését követően, azaz 2016. június 4. napja előtt, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

teljes dokumentum IDE kattintva

 


 

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz