PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

1- melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a magánútról megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – tulajdonosait, hogy tanyája címét megváltoztathatja az általa javasolt elnevezés szerint.

Javaslatát írásban terjesztheti elő az alábbiak figyelembe vételével:

 • nincsen másik külterületi ingatlan ugyanazzal a névvel elnevezve,
 • az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi,
 • nem sérti a közízlést,
 • nem kelt megbotránkozást,
 • nem félrevezető,
 • a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelel.

Abban az esetben, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg a hatályos helyi rendelet alapján a tulajdonos kérelmére a magánút is elnevezhető, az előzőekben felsorolt szempontok figyelembe vételével.  

A javaslatról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete munkatervére figyelemmel folyamatosan dönt.

 

 


 

 

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejével megváltoznak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás lényege, hogy az egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő- fűtőberendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente, továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban maguk igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést.

A változás lényege tehát az, hogy az egylakásos – jellemzően családi házban – ingatlanban élők 2018. január elsejét követően nem kapnak a kéményseprőipari szervtől, illetve egyes településeken az önkormányzati közszolgáltatótól a kéményellenőrzés időpontját megajánló értesítést. A kéményseprő az ingatlantulajdonos kezdeményezése nyomán érkezik majd és végzi el a sormunkában előírt feladatokat. Az ingatlanhasználó tehát szabadon egyeztetheti a területi szolgáltatóval a kéményellenőrzés időpontját és nem függ a szolgáltató munkavégzésének menetrendjétől. A lakossági szektorban továbbra is kizárólag a kéményseprőipari szerv, vagy a szerződéses közszolgáltató végezhet kéményellenőrzést, tisztítást, vizsgálatot, így a sormunkában meghatározott feladatokat is, amelyek továbbra is ingyenesek maradnak.
 
Egylakásos épület nem kizárólag családi ház lehet, minden olyan lakóingatlan annak minősül, amely nincs társasházként, vagy lakásszövetkezetként bejegyezve. A több lakást tartalmazó, többemeletes lakóház is ide sorolandó, amennyiben nem alakult társasházzá.
 
A lakossági körön kívüli, azaz gazdálkodó szervezethez tartozó ingatlanok – egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelephelyként bejegyzett ingatlanok – füstelvezetőinek ellenőrzését – ahogy jelenleg is – az adott megyében, illetve ellátási területen nyilvántartásba vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot díjfizetés ellenében végzik el.
 
Nincs változás a társasházakat és lakószövetkezeti ingatlanokat illetően: a kéményseprők továbbra is tervezett sormunka keretében, a megajánlott időben érkeznek és vizsgálják meg az épülethez tartozó égéstermék-elvezetőket.

Nagykőrösön a sormunkák elvégzésenek dátuma a következő: január 02 - június 30.
 


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték
létesítésének folyamatáról

Budapest Főváros Kormányhivatala, XII. Kerületi Hivatala VB-156/2018 számon 2018. július 09-i dátummal az Albertirsa-Kecskemét között megvalósítandó 400 kV-os távvezeték létesítéséhez villamos vezetékjogi engedélyt adott ki, amely 2018. július 16-án véglegessé vált. A kiadott vezetékjog végrehajtható.

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról Kormányrendelet (65/2017. (III. 20.)) született, emellett a Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és a kapcsolódó 400 kV-os távvezetéki kapcsolatok megvalósítását a MAVIR ZRt. aktuális, jóváhagyott 2017. évi Hálózatfejlesztési terve írja elő.

Mindezek alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) megkezdi az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték építési munkálatainak előkészítését. Ezek keretében folytatódik a kivitelezési tervek véglegesítése, és elkezdődik az ingatlantulajdonosokat érintő károk végleges kártalanítása. Az építési munkaterületek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítását követően elkezdődnek a kivitelezési munkák.

Az alábbiakban ismertetjük az elkövetkező időszakra ütemezett feladatokat, amelyek a vezetékjoggal terhelt ingatlanok földhasználóit és ingatlantulajdonosait érintik.

 1. A vezetékjogi engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek alapján a Tervező MVM OVIT Zrt., illetve alvállalkozója a Pöyry Erőterv Zrt. folytatja a kivitelezési tervek véglegesítését. Az érintett földhasználók előzetes értesítését követően megkezdődnek az alapozási tervek elkészítéséhez szükséges talajmintavételi fúrások. Azokon az oszlophelyeken, ahol ezt a földhasználók korábban tudomásul vették, ez a tevékenység befejeződött. A további mintavételi fúrások már a végrehajtható vezetékjog alapján folytatódnak a tevékenységgel okozott eseti károk (taposási- és zöldkárok) földhasználó részére történő teljes körű rendezése mellett.
 2. A MAVIR ZRt. fontosnak tartja, hogy a távvezetékkel vagy annak biztonsági övezetével érintett valamennyi ingatlantulajdonos teljes körű kártalanítása a lehető legrövidebb időn belül, kölcsönösen elfogadható megállapodások alapján történjen meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat megillető végleges károk számítására a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy „A kártalanítási összeg megállapítására a határozat véglegessé válásának időpontja az irányadó”, ezért a kárszakértők jelenleg az egyes ingatlanokra elkészítendő kárszámítások véglegesítését végzik. A kártalanítás folyamata a teljes nyomvonalon előreláthatóan csak a 2018-as év végére zárul le.
 3. A MAVIR ZRt. azon ingatlantulajdonosok részére, akik a kivitelezési munkák elvégzéséhez nyilatkozat aláírásával járulnak hozzá, kártalanítási előleget fizet. A kárszámítások véglegesítését és a kártalanítási megállapodás létrejöttét megelőző előlegfizetéseket a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás mielőbbi megvalósulása indokolja. A kártalanítási előleg elfogadása mellett a tulajdonosoknak továbbra is biztosítva van a lehetőség, hogy a későbbiekben postázásra kerülő végleges kárszámítást észrevételezzék. Azaz a kártalanítási előleg átvétele, nem jelenti a kártalanítási összeg elfogadását.

A kölcsönösen elfogadható megállapodás érdekében egyeztetéseket kezdeményezhetnek a kárszakértővel, valamint biztosított marad a jogorvoslat lehetősége is számukra. Az előlegfizetés elfogadása minden érintett ingatlantulajdonos egyéni döntése.

 1. Az előlegfizetések után folyamatosan postázásra kerülnek az időközben véglegesített kárszámítások és az annak alapján előkészített kártalanítási megállapodás tervezetek is, természetesen azon tulajdonosok részére is, akik az előlegfizetéssel nem kívánnak élni. Továbbá kezdődik a kártalanítással kapcsolatban felmerülő észrevételek érdemi egyeztetése.
 2. A kártalanítási megállapodások ütemének megfelelően a kivitelezési munkák megkezdése előtt minden földhasználó értesítést kap a munkakezdésről, és lehetősége lesz arra, hogy a kivitelezővel ennek ütemezéséről egyeztessen. Elsőként az alapozási munkák indulnak el.

 

Az előkészítő és kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében kérjük az Önkormányzat közreműködését abban, hogy a tájékoztatásunkat minden érdeklődő részére tegye elérhetővé, és támogassák a tárgyi közcélú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban résztvevő cégek és a feladatukat, munkájukat végző alkalmazottainak munkáját, annak érdekében, hogy a térség folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátása hosszú távon is biztosított legyen.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                                       MAVIR ZRt.

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

m44_hirdetmeny

Kattintson a címre az olvasáshoz

Az üggyel kapcsolatos tervdokumentációba a betekintés a műszaki irodán lehetséges.


 

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésében 5.000.000,- forintot különített el lakossági járdaépítési munkák támogatására. Támogatás kizárólag a rendelkezésre álló fedezetig biztosított.

 

A támogatás célja:

Nagykőrös Város közigazgatási területén az ingatlanok előtti járdaszakaszok
átépítése, új járdaszakaszok építése.

 

Támogatást nyújtja:

Nagykőrös Város Önkormányzata

 

Támogatás formája: UTÓLAGOS, vissza nem térítendő, pénzbeli (HUF), átutalással

 

Támogatás mértéke:

Legfeljebb, 1 m széles járda megépítéséhez szükséges egyszeri kiszállítási díj és építőanyag szükséglet alapján megállapított egységes átalány költség.

 

 A teljes kiírás IDE kattintva

Kérelem IDE kattintva elérhető, letölthető


 

 

Tisztelt Ügyfelünk!


Magyarország Kormánya a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: NHKV Zrt.) létrehozásával a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését, a hatékony hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását, továbbá a magyar és uniós környezetvédelmi szabályok maradéktalan érvényesítését tűzte ki célul.
A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és kezelésével összefüggő feladatokat is, a hulladékgazdálkodási rendszer átfogó átalakításával párhuzamosan elkészült a hulladékszállítási közszolgáltatási díj beszedését és kezelését lehetővé tevő új és egységes informatikai rendszer is.


Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek csökkentése, amelynek érdekében közbeszerzési eljárást folytatott le és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg.
Ennek révén az NHKV Zrt. személyes ügyfélszolgálatát bővítette, lehetőséget teremtve ezáltal az ingatlanhasználók számára az őket személyesen felkereső díjbeszedőknél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változások (pl. ingatlanhasználó adatainak változása) bejelentésére is. A díjbeszedők emellett felvilágosítást adnak a további ügyintézéssel kapcsolatos teendőkről is. A személyes felkeresés során bejelentett adatváltozások további feldolgozását az NHKV Zrt. a szerződéses partnerek és a közszolgáltatók bevonásával biztosítja.


A szolgáltatással az NHKV Zrt. igyekszik azon lakosok részére is ügyintézési lehetőséget biztosítani, akik esetében a területileg illetékes közszolgáltató ügyfélszolgálata a lakóhelyükön kívül eső településen működik, így nem kell a változásbejelentések miatt akár több tíz kilométert utazniuk.


Mindezek mellett a díjbeszedőknél lehetőség nyílik az esetleges számlatartozás befizetésére is, amellyel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.


A személyes ügyfélszolgálati feladatot és díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által  előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére - részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.
Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

 


Az egyes településeken a díjbeszedést ellátó megbízottak személyéről az NHKV Zrt. megbízásából a konzorciumi partnerek tájékoztatják a települési önkormányzatokat.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz