PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény szerinti ellenőrzött bejelentésüket a bejelentes@nagykoros.hu címen tehetik meg.”


 

Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2019/2020. tanévben

 

IDE kattintva tájékozódhat a témában


 

1- melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a magánútról megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – tulajdonosait, hogy tanyája címét megváltoztathatja az általa javasolt elnevezés szerint.

Javaslatát írásban terjesztheti elő az alábbiak figyelembe vételével:

 • nincsen másik külterületi ingatlan ugyanazzal a névvel elnevezve,
 • az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi,
 • nem sérti a közízlést,
 • nem kelt megbotránkozást,
 • nem félrevezető,
 • a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelel.

Abban az esetben, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg a hatályos helyi rendelet alapján a tulajdonos kérelmére a magánút is elnevezhető, az előzőekben felsorolt szempontok figyelembe vételével.  

A javaslatról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete munkatervére figyelemmel folyamatosan dönt.

 

 


 


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték
létesítésének folyamatáról

Budapest Főváros Kormányhivatala, XII. Kerületi Hivatala VB-156/2018 számon 2018. július 09-i dátummal az Albertirsa-Kecskemét között megvalósítandó 400 kV-os távvezeték létesítéséhez villamos vezetékjogi engedélyt adott ki, amely 2018. július 16-án véglegessé vált. A kiadott vezetékjog végrehajtható.

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról Kormányrendelet (65/2017. (III. 20.)) született, emellett a Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és a kapcsolódó 400 kV-os távvezetéki kapcsolatok megvalósítását a MAVIR ZRt. aktuális, jóváhagyott 2017. évi Hálózatfejlesztési terve írja elő.

Mindezek alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) megkezdi az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték építési munkálatainak előkészítését. Ezek keretében folytatódik a kivitelezési tervek véglegesítése, és elkezdődik az ingatlantulajdonosokat érintő károk végleges kártalanítása. Az építési munkaterületek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítását követően elkezdődnek a kivitelezési munkák.

Az alábbiakban ismertetjük az elkövetkező időszakra ütemezett feladatokat, amelyek a vezetékjoggal terhelt ingatlanok földhasználóit és ingatlantulajdonosait érintik.

 1. A vezetékjogi engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek alapján a Tervező MVM OVIT Zrt., illetve alvállalkozója a Pöyry Erőterv Zrt. folytatja a kivitelezési tervek véglegesítését. Az érintett földhasználók előzetes értesítését követően megkezdődnek az alapozási tervek elkészítéséhez szükséges talajmintavételi fúrások. Azokon az oszlophelyeken, ahol ezt a földhasználók korábban tudomásul vették, ez a tevékenység befejeződött. A további mintavételi fúrások már a végrehajtható vezetékjog alapján folytatódnak a tevékenységgel okozott eseti károk (taposási- és zöldkárok) földhasználó részére történő teljes körű rendezése mellett.
 2. A MAVIR ZRt. fontosnak tartja, hogy a távvezetékkel vagy annak biztonsági övezetével érintett valamennyi ingatlantulajdonos teljes körű kártalanítása a lehető legrövidebb időn belül, kölcsönösen elfogadható megállapodások alapján történjen meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat megillető végleges károk számítására a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy „A kártalanítási összeg megállapítására a határozat véglegessé válásának időpontja az irányadó”, ezért a kárszakértők jelenleg az egyes ingatlanokra elkészítendő kárszámítások véglegesítését végzik. A kártalanítás folyamata a teljes nyomvonalon előreláthatóan csak a 2018-as év végére zárul le.
 3. A MAVIR ZRt. azon ingatlantulajdonosok részére, akik a kivitelezési munkák elvégzéséhez nyilatkozat aláírásával járulnak hozzá, kártalanítási előleget fizet. A kárszámítások véglegesítését és a kártalanítási megállapodás létrejöttét megelőző előlegfizetéseket a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás mielőbbi megvalósulása indokolja. A kártalanítási előleg elfogadása mellett a tulajdonosoknak továbbra is biztosítva van a lehetőség, hogy a későbbiekben postázásra kerülő végleges kárszámítást észrevételezzék. Azaz a kártalanítási előleg átvétele, nem jelenti a kártalanítási összeg elfogadását.

A kölcsönösen elfogadható megállapodás érdekében egyeztetéseket kezdeményezhetnek a kárszakértővel, valamint biztosított marad a jogorvoslat lehetősége is számukra. Az előlegfizetés elfogadása minden érintett ingatlantulajdonos egyéni döntése.

 1. Az előlegfizetések után folyamatosan postázásra kerülnek az időközben véglegesített kárszámítások és az annak alapján előkészített kártalanítási megállapodás tervezetek is, természetesen azon tulajdonosok részére is, akik az előlegfizetéssel nem kívánnak élni. Továbbá kezdődik a kártalanítással kapcsolatban felmerülő észrevételek érdemi egyeztetése.
 2. A kártalanítási megállapodások ütemének megfelelően a kivitelezési munkák megkezdése előtt minden földhasználó értesítést kap a munkakezdésről, és lehetősége lesz arra, hogy a kivitelezővel ennek ütemezéséről egyeztessen. Elsőként az alapozási munkák indulnak el.

 

Az előkészítő és kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében kérjük az Önkormányzat közreműködését abban, hogy a tájékoztatásunkat minden érdeklődő részére tegye elérhetővé, és támogassák a tárgyi közcélú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban résztvevő cégek és a feladatukat, munkájukat végző alkalmazottainak munkáját, annak érdekében, hogy a térség folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátása hosszú távon is biztosított legyen.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                                       MAVIR ZRt.

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

m44_hirdetmeny

Kattintson a címre az olvasáshoz

Az üggyel kapcsolatos tervdokumentációba a betekintés a műszaki irodán lehetséges.


 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus járvány miatt kialakult helyzetben a Magyar Kormány javaslata alapján az Országgyűlés úgy döntött, hogy az engedély nélkül létesített kutak ügyintézése kapcsán, a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszakot 2023. december 31-ig meghosszabbítja.  

 

 1. A bírság megfizetése alóli mentesség feltétele:

 

A jogszabályi előírás szerint mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a kútüzemeltető, akinek az ingatlanán lévő kút engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltaktól eltérően létesült, a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31. napjáig kérelmezi, és az engedély megadásának jogszabályi feltételei fennállnak.

 

Fontos megjegyezni,

 

 • hogy a médiában a téma tárgyalása során sok esetben a „bejelentés” szót használják, ez azonban félrevezető, ugyanis a jogszabály egyértelműen „engedélyezési eljárást” kíván meg, nem puszta bejelentést,
 • továbbá a 2023. december 31-ig szóló határidő nem azt jelenti, hogy addig nincs semmi teendő, kizárólag a bírság alóli mentességre vonatkozik. Az engedélyezési eljárási kötelezettség folyamatosan fennáll.

 

 1. Milyen szakember közreműködése szükséges a jegyző által lefolytatott engedélyezési eljárásokban?

 

 • A jegyző illetőségébe tartozó fúrt kutak esetében bármely vízjogi engedélyezési eljárásban elegendő a kútfúró szakember (akinek végzettsége megfelel a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésben foglaltaknak) közreműködése, nem szükséges a Magyar Mérnöki Kamarai tagsággal rendelkező tervező közreműködése.
 • Kút kivitelezését csak a 101/2007. KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakember végezheti.
 • Az utólagos engedélyezés esetében (fennmaradási vagy üzemeltetési engedély) a jelen állapotot kell vizsgálni, vagyis hogy a kút megfelel-e a hatályos előírásoknak. Ásott kút esetében nem szükséges a Kútr. 13. §-a szerinti szakember közreműködése, fúrt kút esetében viszont igen.
 • Utólagos engedélykérelem esetében értelemszerűen nem történik kivitelezés, az engedélykérelemhez szükséges dokumentáció összeállítását a Kútr. 13. §-a szerinti szakember végezheti, aki lehet a 13. § (2) bekezdés szerinti kútfúró, a § (1) bekezdés szerinti tervező, továbbá a 13. § (3)-(6) bekezdésben megjelölt végzettséggel rendelkező szakember (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség). Ennek oka, hogy nem csak a középfokú végzettséggel rendelkező kútfúró, hanem a magasabb tudással rendelkező szakember is alkalmas az adatlap kitöltésére.

 

 1. Illetékmentesség

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 31.§ (2) bekezdése b) pontja alapján a felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmények engedélyezési eljárása mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

 

Abban az esetben, ha a vízkivételt biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni.

Tekintettel arra, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény nem tesz különbséget a vízkivételt biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

A kutak létesítésével, átalakításával, üzemeltetésével és fennmaradásával, valamint megszüntetésével kapcsolatos hatósági ügyek intézését és ehhez kapcsolódóan a szükséges vízjogi engedély megadását – a jegyző hatáskörében eljárva – a Nagykőrös Város Önkormányzatának Műszaki Irodája végzi.

 

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges vízgazdálkodási a hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján:

 1. a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
 2. aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 3. ab) épülettel, vagy annak építésére jogosító hatsági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
 4. ac) nem gazdasági célú vízigény;
 5. b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Amennyiben a fenti feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság, Nagykőrös közigazgatási területére nézve a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása.

Amennyiben a kút ivóvízigény kielégítésére szolgál, úgy szakhatóságként be kell vonni a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: népegészségügyi szakhatóság). A szakhatóság az eljárása során kérelmezőt akkreditált laboratóriumi vízmintavételre kötelezi és megfelelő vízminőség esetén szakhatósági hozzájárulást ad.

A kérelmek és az adatlapok „word” formátumban letölthetők a www.nagykoros.hu honlap – e-porta − letölthető nyomtatványok – Műszaki Iroda Dokumentumai − menüjéből.

 

Nagykőrös város vonatkozásában, kérelmeket az illetékesség szerint az alábbi hatósághoz kell benyújtani:

 

Helyi vízgazdálkodási hatóság:

Postai cím:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, Jegyző

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Személyesen:

Műszaki Iroda, tel.: 53/350-332

Ügyfélfogadás: H:15.00-18.00, Sz: 7.30 – 15.00, P: 8.00 – 12.00

 

Területi vízgazdálkodási hatóság:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Igazgató-helyettesi Szervezet

Területi Vízügyi Hatóság

5000 Szolnok, József Attila út 14.

telefon: +36-56/501-900, + 36-56/510-040

e-mail: jasz.titkarsag@katved.gov.hu                                                               

 

Dr. Nagy Lajos jegyző

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt ebtulajdonosok, ebtartók!

Tájékoztatom, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a előírja, hogy az eb tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez. Nagykőrösön az utolsó ebösszeírásra 2016. évben került sor.

 

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésére, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző, 2016. évi ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot.

 

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Az ebösszeíró adatlapot 2019. év áprilisától munkatársaink bocsájtják a lakosság rendelkezésére, ezen felül az ebösszeírásra rendszeresített adatlap elérhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. irodájában, valamint a www.nagykoros.hu  weboldalon.

 

Az adatlapot EBENKÉNT kell kitölteni és a hivatal részére eljuttatni, az alábbi módokon:

 • elhelyezhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán rendszeresített gyűjtődobozban,
 • leadható személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. számú irodájában (ügyfélfogadási idő: hétfő: 15:00-18:00, szerda: 07:30-15:00, péntek: 08:00-12:00),
 • elektronikus formában megküldhető a nagykoros@nagykoros.hu, farkaskrisztina@nagykoros.eu e-mail címekre,
 • a www.nagykoros.hu oldalon található „e-ügyintézés” felületen,
 • levélben postai úton a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre. 

Az adatlapok 2019. évben folyamatosan leadhatók.

A települési önkormányzat az ebösszeírás során az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni. Tájékoztatom, hogy az Ávt. 42/B. § (2) bekezdése szerint Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.”, amely alapján az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhető www.nagykoros.hu oldalon.

 

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat hiánytalanul a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Azon ingatlanok esetén, ahol az ingatlan tulajdonosa/ használója nem nyilatkozott, vagy hiányosan történt az adatszolgáltatás, helyszíni összeírás során történik az adatok begyűjtése.

 

Tájékoztatom továbbá a tisztelt ebtartókat, hogy az ebösszeírást követően a szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásokat is be kell jelenteniük.

 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Kérem, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üres részeket, és fontos követelmény az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt kihúzással lehet jelezni.

 

A felelős állattartás, az állatvédelem, és annak érvényesülését elősegítő hatósági munka közös társadalmi érdek. Bízom abban, hogy állattartóként jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak az állatvédelmi célok megvalósulásához, és az ebösszeírás törvényi kötelezettségének végrehajtásához.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Dr. Nyíkos Sára

címzetes főjegyző


 

Adatalap IDE kattintva

Általános adatvédelmi tájékoztató IDE kattintva elérhető


 

 

 

A DTkH ügyfélszolgálataink és ügyfélkapcsolati pontjai 2020. június 2-től eltérő nyitva-tartással állnak rendelkezésre!

 

A DTkH Nonprofit Kft. 2020.06.02-tól a lehetőségekhez mérten (korlátozottan) megnyitja ügyfélszolgálatait, ügyfélkapcsolati pontjait és újraindítja a lomtalanítás igénylésének lehetőségét a lakosság körében.

 

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert eltérhetnek a korábban megszokottaktól!

 

A fertőzés elleni védekezés érdekében, az ügyfélszolgálati irodában történő ügyintézés során

 • javasoljuk az arcvédő maszk használatát
 • ügyeljen a biztonságos - 1,5 méter - távolságra
 • az ügyféltérben egyszerre egy ügyfél tartózkodjon.

Ügyintézésre továbbra is az elektronikus vagy telefonos elérhetőségeinket részesítsék előnyben!

 

 1. június 2-től ismét igényelhető a házhoz menő lomtalanítás!

Lomtalanításhoz időpont egyeztetésre ügyfélszolgálati elérhetőségeinken van lehetőség!

 

http://www.dtkh.hu/ugyfelszolgalat

 

DTkH Nonprofit Kft.

 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz