PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

Általános iskolai felvételi körzethatárok a 2019/2020. tanévben

 

IDE kattintva tájékozódhat a témában


 

1- melléklet

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet alapján tájékoztatom a magánútról megközelíthető, azonban elkülönülten, megjelenését tekintve szigetszerűen elhelyezkedő külterületi ingatlan – különösen tanya – tulajdonosait, hogy tanyája címét megváltoztathatja az általa javasolt elnevezés szerint.

Javaslatát írásban terjesztheti elő az alábbiak figyelembe vételével:

 • nincsen másik külterületi ingatlan ugyanazzal a névvel elnevezve,
 • az adott ingatlan pontos beazonosítását lehetővé teszi,
 • nem sérti a közízlést,
 • nem kelt megbotránkozást,
 • nem félrevezető,
 • a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelel.

Abban az esetben, ha a címképzés tárgyát képező ingatlan csak magánútról közelíthető meg a hatályos helyi rendelet alapján a tulajdonos kérelmére a magánút is elnevezhető, az előzőekben felsorolt szempontok figyelembe vételével.  

A javaslatról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő – testülete munkatervére figyelemmel folyamatosan dönt.

 

 


 


 

 

A dokumentumok az adott szövegekre kattintva nyithatók meg

 

KT-1

 

KT-2.1

 

KT-2.2

 

KV-2

 

KV-3.1

 

KV-3.2

 

Nagykrs_TRTmod

 

SZ-1M_1

 

SZ-1M_2

 

SZ-1M_3

 

SZ-1M_4

 

TSZT-M1

 


 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték
létesítésének folyamatáról

Budapest Főváros Kormányhivatala, XII. Kerületi Hivatala VB-156/2018 számon 2018. július 09-i dátummal az Albertirsa-Kecskemét között megvalósítandó 400 kV-os távvezeték létesítéséhez villamos vezetékjogi engedélyt adott ki, amely 2018. július 16-án véglegessé vált. A kiadott vezetékjog végrehajtható.

A Kecskemét Déli Iparterület energetikai fejlesztésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról Kormányrendelet (65/2017. (III. 20.)) született, emellett a Kecskemét Törökfái 400/132 kV-os alállomás és a kapcsolódó 400 kV-os távvezetéki kapcsolatok megvalósítását a MAVIR ZRt. aktuális, jóváhagyott 2017. évi Hálózatfejlesztési terve írja elő.

Mindezek alapján a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MAVIR ZRt.) megkezdi az Albertirsa-Kecskemét 400 kV-os közcélú távvezeték építési munkálatainak előkészítését. Ezek keretében folytatódik a kivitelezési tervek véglegesítése, és elkezdődik az ingatlantulajdonosokat érintő károk végleges kártalanítása. Az építési munkaterületek és a kivitelezés megkezdéséhez szükséges feltételek biztosítását követően elkezdődnek a kivitelezési munkák.

Az alábbiakban ismertetjük az elkövetkező időszakra ütemezett feladatokat, amelyek a vezetékjoggal terhelt ingatlanok földhasználóit és ingatlantulajdonosait érintik.

 1. A vezetékjogi engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek alapján a Tervező MVM OVIT Zrt., illetve alvállalkozója a Pöyry Erőterv Zrt. folytatja a kivitelezési tervek véglegesítését. Az érintett földhasználók előzetes értesítését követően megkezdődnek az alapozási tervek elkészítéséhez szükséges talajmintavételi fúrások. Azokon az oszlophelyeken, ahol ezt a földhasználók korábban tudomásul vették, ez a tevékenység befejeződött. A további mintavételi fúrások már a végrehajtható vezetékjog alapján folytatódnak a tevékenységgel okozott eseti károk (taposási- és zöldkárok) földhasználó részére történő teljes körű rendezése mellett.
 2. A MAVIR ZRt. fontosnak tartja, hogy a távvezetékkel vagy annak biztonsági övezetével érintett valamennyi ingatlantulajdonos teljes körű kártalanítása a lehető legrövidebb időn belül, kölcsönösen elfogadható megállapodások alapján történjen meg. Az érintett ingatlantulajdonosokat megillető végleges károk számítására a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy „A kártalanítási összeg megállapítására a határozat véglegessé válásának időpontja az irányadó”, ezért a kárszakértők jelenleg az egyes ingatlanokra elkészítendő kárszámítások véglegesítését végzik. A kártalanítás folyamata a teljes nyomvonalon előreláthatóan csak a 2018-as év végére zárul le.
 3. A MAVIR ZRt. azon ingatlantulajdonosok részére, akik a kivitelezési munkák elvégzéséhez nyilatkozat aláírásával járulnak hozzá, kártalanítási előleget fizet. A kárszámítások véglegesítését és a kártalanítási megállapodás létrejöttét megelőző előlegfizetéseket a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás mielőbbi megvalósulása indokolja. A kártalanítási előleg elfogadása mellett a tulajdonosoknak továbbra is biztosítva van a lehetőség, hogy a későbbiekben postázásra kerülő végleges kárszámítást észrevételezzék. Azaz a kártalanítási előleg átvétele, nem jelenti a kártalanítási összeg elfogadását.

A kölcsönösen elfogadható megállapodás érdekében egyeztetéseket kezdeményezhetnek a kárszakértővel, valamint biztosított marad a jogorvoslat lehetősége is számukra. Az előlegfizetés elfogadása minden érintett ingatlantulajdonos egyéni döntése.

 1. Az előlegfizetések után folyamatosan postázásra kerülnek az időközben véglegesített kárszámítások és az annak alapján előkészített kártalanítási megállapodás tervezetek is, természetesen azon tulajdonosok részére is, akik az előlegfizetéssel nem kívánnak élni. Továbbá kezdődik a kártalanítással kapcsolatban felmerülő észrevételek érdemi egyeztetése.
 2. A kártalanítási megállapodások ütemének megfelelően a kivitelezési munkák megkezdése előtt minden földhasználó értesítést kap a munkakezdésről, és lehetősége lesz arra, hogy a kivitelezővel ennek ütemezéséről egyeztessen. Elsőként az alapozási munkák indulnak el.

 

Az előkészítő és kivitelezési munkák zavartalan elvégzése érdekében kérjük az Önkormányzat közreműködését abban, hogy a tájékoztatásunkat minden érdeklődő részére tegye elérhetővé, és támogassák a tárgyi közcélú és nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásban résztvevő cégek és a feladatukat, munkájukat végző alkalmazottainak munkáját, annak érdekében, hogy a térség folyamatos és biztonságos villamosenergia-ellátása hosszú távon is biztosított legyen.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                                       MAVIR ZRt.

Születéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Gyásszal kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

Házasságkötéssel kapcsolatos nyomtatvány IDE kattintva letölthető

 

A nyomtatványok kitöltése, és beküldése után az események megjelennek az Önkormányzati Hírek nyomtatott lapszámában

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 

 

 

A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II.26.) Kormány rendelet szerint a 2016. július 31-ét megelőzően készített és aláírt okiratokhoz használható fel a jelenleg alkalmazható biztonsági okmány.

 

Az előzőekben hivatkozott időpontot követően a települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott biztonsági okmányon szerkesztett okirat biztonsági okmányon készült okiratnak minősül.

 

A 2016. július 31-én vagy azt követően készített és aláírt jelenleg hatályos biztonsági okmányon szerkesztett okirat nem minősül biztonsági okmányon készült okiratnak.

 

A fentiekben leírtakra figyelemmel kérem, hogy a föld adás-vételével, haszonbérletével összefüggő közzétételi eljárásokban a hivatkozott jogszabály szerinti eljárási rendet kövessék a jogi képviselők. 

   

 

 

 

                                                                                                          Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                         címzetes főjegyző


 

m44_hirdetmeny

Kattintson a címre az olvasáshoz

Az üggyel kapcsolatos tervdokumentációba a betekintés a műszaki irodán lehetséges.


 

 

A kutak engedélyezési eljárása a  vontakozó  vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény alapján lehetséges.

Tájékoztató a - 2018. december 20. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító – vízilétesítmények vízjogi fennmaradási eljárásáról.

A föld mélyén rejtőző víz a nemzeti vagyon része. Bármilyen vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, építése, (pl. házi fúrt kút) létesítési engedélyhez kötött tevékenység.

A hatályos vízjogi szabályok alapján, kiemelten a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. december 20. napját megelőzően, vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31.-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.§-ában foglaltak alapján az utólagos engedélyezés jogköre megoszlik a települési önkormányzatok jegyzője és a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságok között.

 

A jegyző fennmaradási engedélye szükséges olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket elégítenek ki, tehát nem gazdasági célú, és maximálisan évi 500 m3 vízigénybevétellel, kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával magánszemélyek üzemeltetnek. További feltétel, hogy az ingatlan, amelyen a vízilétesítmény elhelyezkedik, nem érint speciális, szabályok szerint meghatározott területet, pld: vízbázisvédelmi területet.

Amennyiben a jogszabályok szerinti valamelyik kritérium (ld.: fentiek közül) nem teljesül, abban az esetben az engedélyezés a fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok hatáskörébe tartozik!

 

Az engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményre vonatkozó vízjogi fennmaradási engedélyt az építtetőnek (tulajdonosnak) kell kérelmezni a települési önkormányzat jegyzőjénél vagy a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnál.

A kérelemnek tartalmaznia kell a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. sz mellékletének II. pontjában meghatározott adatokat, dokumentumokat. Az eljárási illetékmentes. (Vgtv., 31. § (1) b. pontja alapján)

A legfontosabb benyújtandó adatok: a kérelmező adatai, kút helyének meghatározása, vízhasználat célja, ivóvízkivétel esetén vízminőség- vizsgálati eredmény, a kút műszaki adatai tartalmazó dokumentáció, mely összeállításához a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13.§-ában előírtak alapján kizárólag vízkútfúró, vagy kút- kivitelezési képesítéssel rendelkező szakember közreműködése szükséges.

 

Nagykőrös város vonatkozásában, kérelmeket az illetékesség szerint az alábbi hatósághoz kell benyújtani:

 • Helyi vízgazdálkodási hatóság:

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal, Jegyző

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

Ügyfélfogadás: H:1500-1800, Sz: 730 - 1500, P: 800 - 1200

Ügyintéző: Csanádiné Gábor Krisztina, 53/550-331, csanadine@nagykoros.hu

 • Területi vízgazdálkodási hatóság:

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Cegléd Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Kirendeltség vezető

2700 Cegléd, Széchenyi u 24-26.

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LISTÁJA

 • A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
 • A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
 • A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
 • A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet
 • a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet
 • A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet

A Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII. 3.) KvV

Pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények működési körzete a 2019/2020. tanévben

IDE kattintva tájékozódhat a témában


 

FELHÍVÁS

A

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉRE

 

Nagykőrös Város Önkormányzata a 2019. február 14-i ülésén, a 12/2019. (II. 14.) számú önkormányzati határozattal döntött Nagykőrös Város településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata kapcsán, az egyes közösségi érdekből kiemelt jelentőséggel bíró módosítási tételek településrendezési tervi vizsgálatának - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) c) pontja szerinti - tárgyalásos eljárás keretében történő lefolytatásáról.

 

Ez egyes módosítási tételekre vonatkozóan kidolgozott településrendezési eszköz tervezetének ismertetése és véleményeztetése céljából, összhangban a településfejlesztési, településrendezési és településképi eszközök készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 88/2017. (VI.29.) számú önkormányzati határozatban foglaltakkal 2019. március 18-án, 16h 30’-kor az Arany János Kulturális Központ (Nagykőrös, Szabadság tér 7.) I. emeleti Klubszobájában lakossági fórum kerül megtartásra. Az eseményre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A tervek előzetesen is megtekinthetők a település hivatalos honlapján, ügyfélfogadási időben a Városháza (Nagykőrös, Szabadság tér 5.) földszinti folyosóján lévő I. számú hirdetőtábláján és a települési főépítész irodájában.

 

NAGYKŐRÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS MUNKAKÖZI ANYAG: /media/source/Nkoros_TRE_mod_munk_190307.pdf

/media/source/Nkoros_TSZT-M2_190306.pdf

/media/source/Nkoros_SZ-2M-4_190306.pdf

/media/source/Nkoros_SZ-2M-3_190306.pdf

/media/source/Nkoros_SZ-2M-2_190306.pdf

/media/source/Nkoros_SZ-2M-1_190307.pdf

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2019. ÉVI EBÖSSZEÍRÁSRÓL

Tisztelt ebtulajdonosok, ebtartók!

Tájékoztatom, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a előírja, hogy az eb tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb-összeírást végez. Nagykőrösön az utolsó ebösszeírásra 2016. évben került sor.

 

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésére, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeíráskor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az adatlapot, akik az előző, 2016. évi ebösszeíráskor már szolgáltattak adatot.

 

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartható, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.

 

Az ebösszeíró adatlapot 2019. év áprilisától munkatársaink bocsájtják a lakosság rendelkezésére, ezen felül az ebösszeírásra rendszeresített adatlap elérhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán, a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. irodájában, valamint a www.nagykoros.hu  weboldalon.

 

Az adatlapot EBENKÉNT kell kitölteni és a hivatal részére eljuttatni, az alábbi módokon:

 • elhelyezhető a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. és Szabadság tér 4. szám alatti portaszolgálatán rendszeresített gyűjtődobozban,
 • leadható személyesen a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Szabadság tér 5. szám alatti I. em. 30. számú irodájában (ügyfélfogadási idő: hétfő: 15:00-18:00, szerda: 07:30-15:00, péntek: 08:00-12:00),
 • elektronikus formában megküldhető a nagykoros@nagykoros.hu, farkaskrisztina@nagykoros.eu e-mail címekre,
 • a www.nagykoros.hu oldalon található „e-ügyintézés” felületen,
 • levélben postai úton a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5. címre. 

Az adatlapok 2019. évben folyamatosan leadhatók.

A települési önkormányzat az ebösszeírás során az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni. Tájékoztatom, hogy az Ávt. 42/B. § (2) bekezdése szerint Az ebösszeírás során a települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.”, amely alapján az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 

Az általános adatkezelési tájékoztató elérhető www.nagykoros.hu oldalon.

 

Az eb tulajdonosa, tartója az ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltüntetett adatokat hiánytalanul a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Azon ingatlanok esetén, ahol az ingatlan tulajdonosa/ használója nem nyilatkozott, vagy hiányosan történt az adatszolgáltatás, helyszíni összeírás során történik az adatok begyűjtése.

 

Tájékoztatom továbbá a tisztelt ebtartókat, hogy az ebösszeírást követően a szolgáltatott adatokban bekövetkezett változásokat is be kell jelenteniük.

 

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.

 

Kérem, hogy a kitöltés során ne hagyjanak üres részeket, és fontos követelmény az aláírás. Ha valamely adat nem vonatkozik a kitöltőre, azt kihúzással lehet jelezni.

 

A felelős állattartás, az állatvédelem, és annak érvényesülését elősegítő hatósági munka közös társadalmi érdek. Bízom abban, hogy állattartóként jogkövető magatartásukkal hozzájárulnak az állatvédelmi célok megvalósulásához, és az ebösszeírás törvényi kötelezettségének végrehajtásához.

 

Együttműködésüket köszönöm!

 

Dr. Nyíkos Sára

címzetes főjegyző


 

Adatalap IDE kattintva

Általános adatvédelmi tájékoztató IDE kattintva elérhető


 

 

Nagykőrös Város Ifjúségsegítő Koncepciója

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Sportkoncepciója

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Idősügyi Stratégiája

 

Helyi esélyegyenlőségi program

 

Nagykőrös Város Települési Környezetvédelmi Programja

 

Kérjük, az adott dokumentum megnyitásához, letöltéséhez kattintson annak címére! Köszönjük!

 

A stratégiák, koncepciók feltöltése folyamatos, a lista nem teljes!

 


 

 

Tisztelt szálláshely-szolgáltatók!

A 2019. június 28. napján hatályba lépett szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) módosításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:


A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásának tárgyában kiadott 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatók által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz (a továbbiakban: NTAK) való csatlakozás, valamint ezen szervezet működésének, a bekerülő adatok kezelésének, feldolgozásának és továbbításának szabályait, amely alapján a Korm. rendelet a következők szerint határozza meg a regisztráció ütemét:

A szállodák esetén:

Kötelesek 2019. június 1-je és 2019. június 30-a között regisztrálni, majd 2019. év júliusától napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.

A panziók esetén:

Kötelesek 2019. szeptember 1-je és 2019. szeptember 30-a között regisztrálni, majd 2019. év októberétől napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.

Az egyéb szálláshelyek, kempingek, üdülőháztelepek és közösségi szálláshelyek esetén:

Kötelesek 2019. december 1-je és 2019. december 31-e között regisztrálni, majd 2020. év januárjáról napi és havi adatszolgáltatást teljesíteni az új rendszerben.

Az új szálláshely-szolgáltatók a regisztrációt a tevékenység megkezdését követő legfeljebb öt napon belül kötelesek elvégezni.

Azon szálláshely-szolgáltató, amely a Korm. rendelet módosításának hatálybalépése előtt tevékenységét már bejelentette, illetve rendelkezett működési engedéllyel, 2019. november 30. napjáig köteles benyújtania a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot, illetve a Korm. rendelet 1. melléklet 3-6. pontjában meghatározott bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot.

Tájékoztatom továbbá, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., mint a NTAK üzemeltetője térítésmentesen biztosítja a saját fejlesztésű szálláshelykezelő szoftverét a legfeljebb nyolc szobával és tizenhat férőhellyel rendelkező szálláshely-szolgáltatók részére.

Bővebb tájékoztató érhető el a következő internetes oldalon: https://info.ntak.hu

Felhívom figyelmüket, hogy a Korm. rendelet 7/A. § (3) bekezdése szerint a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni szükséges 6 évente legalább egy alkalommal, az ellenőrzésre 2019. szeptember 1. és 2019. november 21. napja között kerül sor.

Nagykőrös, 2019. augusztus 10.

                                                                      

                                                                                   Tisztelettel:

                                                                                                           Dr. Nyíkos Sára

                                                                                                          címzetes főjegyző

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz