PROGRAMOK
RÉGI OLDAL
Nagykőrös város hivatalos honlapja

 

NAGYKŐRÖSI VÁROSI ÓVODA OM 032720

2750 Nagykőrös, Kárász u. 1.  06-53/351-924

2750 Nagykőrös, Ifjúság u. 22. 06 -53/351-685

2750 Nagykőrös, Kalocsa Balázs u. 1. 06-53/351-991

email: nkbobitaovoda@gmail.com

    ------------------------------------------------------------------------------------

Nagykőrösi Városi Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagykőrösi Városi Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű (4 hónap próbaidő) közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

3-7 gyermekek nevelése, oktatása. Minden olyan feladat, melyet a Köznevelési törvény, az intézményi dokumentumok és a munkaköri leírás előír.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Főiskola, Pedagógus szakvizsga, további szakirányú szakképesítés,

•         óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         A végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai.

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

•         Motivációs levél

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat részeként benyújtott anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék.

Elvárt kompetenciák:

•         Kiváló szintű önállóság, objektivitás, precizitás,

•         Kiváló szintű megbízhatóság, jó szervezőkészség, felelősségtudat,

•         Kiváló szintű terhelhetőség, jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, csapatmunka,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talamon Attiláné nyújt, a 30/55-66-636 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nagykőrösi Városi Óvoda címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1083-1/2019. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Talamon Attiláné részére a nkbobitaovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

•         Személyesen: Talamon Attiláné, Pest megye, 2750 Nagykőrös, Kárász út 1 . .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Döntéshozó a Nagykőrösi Városi Óvoda kinevezési jogkör és munkáltatói jogkör gyakorlója. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak automatikusan figyelmen kívül hagyását eredményezi. Ha a pályázat benyújtásakor a három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány még nem áll rendelkezésre, csatolni kell a kérelmezésre vonatkozó postai feladóvevényt. A pályáztató fenntartja a pályázati eljárás eredménytelennek nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Fenntartó honlapja: www.nagykoros.hu - 2019. június 4.

•         Önkormányzati Hírek - 2019. június 12.

 

 

 

 

pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

műszaki ügyintézői

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pont I. besorolási osztályba tartozó környezetvédelmi és vízügyi, valamint a 32. pont I. besorolási osztályba tartozó település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Ellátja az önkormányzat és a jegyző feladat és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási, valamint zaj- és rezgésterhelési határértékek, a levegőtisztaság-védelmi feladatokat, a vízügyi igazgatási feladatokat, valamint a település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ügyintézését a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekben meghatározottak szerint. 

Felügyeli a környezet és természet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását.

Ellátja közműves ivóvízellátással és szennyvízelvezetéssel összefüggő, önkormányzatot érintő feladatokat, közreműködik a polgármester és a jegyző árvíz- és belvízvédekezéssel kapcsolatos feladatainál.

Feladata a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésének, kezelésének szakmai felügyelete, a közutak, közterületek tisztaságának biztosítása, a szolgáltatások ellenőrzése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 26. pont I. besorolási osztályba, vagy 32. pont I. besorolási osztályba tartozó képesítés, végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatási szervnél szerzett legalább 2 éves szakmai tapasztalat,
 • közigazgatási szakvizsga.

Elvárt kompetenciák:

 • Önállóság, precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség.
 • Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség.
 • Csapatmunkára való alkalmasság, együttműködés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet melléklete szerinti önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a végzettséget, a szakképesítést tanúsító okiratok másolatai,
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentumok,
 • egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását,
 • nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a döntéshozó és a véleményezők megismerhetik,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző nyújt, a 06/53/550-302 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak a Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot (NK/18424/2019.), valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának kizárólagos feltétele az előírt végzettségnek való megfelelés.

Az előzetes bírálat a szakmai önéletrajz és a végzettség alapján történik. A megadottól eltérő módon benyújtott pályázat annak figyelmen kívül hagyását eredményezi. Erkölcsi bizonyítvány hiányában csatolni kell a postai feladóvevényt.

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A Pályáztató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 25.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Nagykőrös város honlapja – 2019. augusztus 9.

Helyben szokásos módon – 2019. augusztus 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagykoros.hu honlapon szerezhet. 

Jelentkezésének elküldése előtt szíveskedjen elolvasni a www.nagykoros.hu honlapon az Adatkezelési tájékoztatót, és a pályázati felhíváshoz mellékelt nyilatkozatot a pályázat beküldésével egyidejűleg megtenni. Nyilatkozat hiányában a pályázati anyag elbírálására nincs mód.

 

Aadatkezelési adatlap IDE kattintva elérhető

 

 

 

 

 

 

 

 

Pályázati felhívás

Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős

A munkavégzés helye: Nagykőrösi Polgármesteri Hivatal

                                       2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.

 

Teljes kiírás IDE kattintva elérhető

 

Adatakezelési nyilatkozat IDE kattintva


 

 
 
© 2015 Nagykoros.hu | Impresszum
Developed by Peter Vadasz